Zapraszamy na XII sesję Rady Dzielnicy Brzeźno

 Na podstawie § 18 ust. 1 pkt. 1 i 3 Statutu Dzielnicy Brzeźno zwołuję XII Sesja Rady Dzielnicy

Brzeźno na dzień 21 września 2020 roku (poniedziałek), godz.18:45 w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku.

Porządek obrad.

I. Sprawy regulaminowe:

1. Otwarcie Sesji.

2. Wybór protokolanta.

3. Stwierdzenie kworum.

4. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem porządku obrad.

II. Sprawozdania, dyskusje i uchwały:

1. Dyskusja nad projektem Uchwały Nr XII / 40 / 20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 września 2020 roku w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku.

2.Uchwała Nr XII / 41 / 20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 21 września 2020 roku w sprawie wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni z wnioskiem o przesunięcie przejścia dla pieszych na ul. Łozy w mieście Gdańsku.

III. Wolne wnioski i sprawy bieżące:

1. Wolne wnioski.

2. Sprawy bieżące.

IV. Zakończenie obrad.