Statut Rady Dzielnicy Brzeźno

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Użyte w Statucie Dzielnicy określenia oznaczają:

 1. Gdańsk – Miasto Gdańsk,

 2. Rada – Rada Dzielnicy Brzeźno,

 3. Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Dzielnicy Brzeźno,

 4. Przewodniczący Zarządu – Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno,

 5. Zarząd – Zarząd Dzielnicy Brzeźno,

 6. Radny – Radny Dzielnicy Brzeźno,

 7. Statut – Statut Dzielnicy Brzeźno,

 8. Organy Dzielnicy – Rada Dzielnicy, Zarząd Dzielnicy,

 9. Dzielnica – jednostka pomocnicza Brzeźno.

 10. zwykła większość głosów – co najmniej jeden głos więcej od ważnie oddanych głosów przeciwnych,

 11. bezwzględna większość głosów – co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.

§ 2.

Dzielnica Brzeźno jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz Statutu Miasta Gdańska.

§ 3.

 1. Mieszkańcy Dzielnicy tworzą wspólnotę osób zamieszkujących terytorium, którego granice opisane są w załączniku Nr 1 do niniejszego Statutu.

 2. Terytorium Dzielnicy zostało oznaczone graficznie w załączniku Nr 2 do niniejszego Statutu.

§ 4.

 1. Do zadań Dzielnicy należy:

  1. reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnicy,

  2. zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,

  3. umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,

  4. organizowanie aktywności i integracji mieszkańców oraz wspólnych przedsięwzięć, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy,

  5. kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne,

  6. podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia.

 2. Zadania określone w ust. 1 realizują Organy Dzielnicy, które współpracują z mieszkańcami, organami Miasta Gdańska, radnymi Miasta oraz jednostkami organizacyjnymi Miasta, organizacjami społecznymi, religijnymi i innymi podmiotami działającymi na jej terenie.

§ 5. UCHYLONY

§ 6.

Prezydent Miasta Gdańska zapewnia Organom Dzielnicy warunki lokalowe, obsługę finansową oraz warunki techniczne dla ich działania.

Rozdział 2.

RADNI

§ 7.

 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu Radni na spotkaniu inauguracyjnym składają na ręce Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska lub wskazanego przez niego Wiceprzewodniczącego ślubowanie o treści:

  „Ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, działać zgodnie z prawem oraz interesem Dzielnicy i jej mieszkańców, dla dobra i pomyślności Dzielnicy oraz Miasta Gdańska”.

 2. Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno Radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję”. Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: „Taki mi dopomóż Bóg” .

 3. Radni, którzy nie złożyli ślubowania w trybie określonym w ust. 1 oraz Radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji składają ślubowanie na pierwszej sesji Rady, na której są obecni, na ręce osoby prowadzącej sesję,

 4. Zawiadomienie o terminie i miejscu spotkania inauguracyjnego publikuje się na stronie internetowej Miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywiesza na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku i tablicy ogłoszeń Rady. Dodatkowo informację o spotkaniu inauguracyjnym, radni otrzymują na adres, o którym mowa w § 54 ust. 2a.

 5. Mandat Radnego wygasa na skutek nie złożenia ślubowania na pierwszej sesji, na której jest obecny.

§ 8.

 1. Radni mają obowiązek brać czynny udział w pracach Organów Dzielnicy.

 2. 2Radni utrzymują kontakt z mieszkańcami Dzielnicy, w szczególności na zebraniach i dyżurach pełnionych w ustalonych dniach i godzinach w siedzibie Rady. Radny ma dostęp do siedziby Rady na zasadach określonych w regulaminie Rady.

 3. W wykonywaniu swoich obowiązków radny ma w szczególności prawo:

  1. wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Organów Dzielnicy,

  2. zwracać się do Organów Dzielnicy o rozpatrzenie określonej sprawy.

 4. Radni powinni zachowywać się godnie w sposób nie podważający zaufania wyborców do wykonywania mandatu.

§ 9.

 1. Działalność w Organach Dzielnicy ma charakter społeczny, z zastrzeżeniem ust. 2.

 2. Rada Miasta Gdańska może ustanowić zasady na jakich radnym będzie przysługiwała dieta.

Rozdział 3.

ORGANY DZIELNICY

§ 10.

 1. Organem uchwałodawczym Dzielnicy jest Rada. Statutowy skład Rady wynosi 15 Radnych.

 2. Organem wykonawczym Dzielnicy jest Zarząd.

§ 11.

 1. Kadencja Rady trwa od dnia wyboru i upływa 2 miesiące po upływie kadencji Rady Miasta Gdańska.

 2. Zarząd działa do dnia wyboru nowego Zarządu, a w przypadku gdy Rada nie zostanie wybrana, Zarząd działa nie dłużej niż 3 miesiące od daty wyborów do Rady.

§ 12.

 1. Wybory do Rady przeprowadza się wyłącznie na terenie Dzielnicy.

 2. Okręg wyborczy obejmuje mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie Dzielnicy.

 3. Wybory do Rady są powszechne, równe, bezpośrednie, tajne.

 4. UCHYLONY

§ 13.

 1. Rada obraduje na sesjach.

 2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje radny Miasta Gdańska wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, w ciągu 30 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów do Rady. Do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, obrady prowadzi radny Miasta Gdańska, który zwołał sesję.

 3. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy nie rzadziej niż jeden raz w kwartale.

 4. Sesje Rady zwołuje się również na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, na dzień przypadający w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać proponowany porządek obrad wraz z projektami uchwał.

 5. W przypadku, gdy sesje Rady nie odbędą się w okresie kolejnych trzech kwartałów z powodu ich nie zwołania lub braku quorum, Rada Dzielnicy ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

 6. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 5, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów do rady Dzielnicy, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 5 została podjęta w terminie przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

 7. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad przekazywane są radnym, co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji. Projekt budżetu Dzielnicy na rok bieżący Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany. Projektowane zmiany budżetu Dzielnicy na rok bieżący Zarząd przekazuje radnym na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będą one rozpatrywane.

 8. Na pisemny wniosek Radnego, zawiadomienia i materiały mogą być przekazywane za pomocą środków elektronicznych. W przypadku nie złożenia wniosku, zawiadomienia i materiały udostępniane są w siedzibie Rady lub w trybie ust. 10.

 9. Przewodniczący Rady udostępnia adresy poczty elektronicznej Przewodniczącemu Zarządu.

 10. Zawiadomienie o terminie sesji, porządek obrad, projekty uchwał oraz materiały związane z porządkiem obrad, podaje się do wiadomości publicznej w formie ogłoszenia wywieszonego w siedzibie Rady Dzielnicy oraz na stronie internetowej Dzielnicy, o ile Dzielnica posiada stronę internetową, na co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem sesji.

 11. O sesji Rady, Przewodniczący Rady zawiadamia Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska, przekazując porządek obrad, co najmniej na 7 dni przed terminem sesji.

 12. Zmiany w porządku obrad wprowadza Rada bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady.

 13. Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

 14. Sesje Rady są jawne.

§ 14.

 1. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i jednego Zastępcę Przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady.

 2. Funkcji, o których mowa w ust. 1, nie można łączyć z funkcją w Zarządzie.

 3. Odwołanie Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Rady w trybie określonym w ust. 1.

 4. Wniosek o odwołanie Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady nie może być poddany pod głosowanie na sesji, na której został zgłoszony. Wniosek ten staje się punktem porządku obrad najbliższej sesji.

 5. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady jest przedkładana na najbliższej sesji Rady. Rada przyjmuje rezygnację w drodze uchwały, zwykłą większością głosów.

 6. Nie podjęcie przez Radę uchwały o której mowa w ust. 5 jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja.

 7. W przypadku odwołania lub przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie 30 dni od dnia przyjęcia rezygnacji lub od dnia odwołania dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego Rady lub Zastępcy Przewodniczącego Rady. Do czasu wyboru nowego Przewodniczącego Rady, jego obowiązki wykonuje Zastępca Przewodniczącego Rady.

 8. W przypadku odwołania Przewodniczącego Rady i Zastępcy Przewodniczącego Rady, sesję w celu wyboru Przewodniczącego Rady zwołuje i prowadzi radny Miasta Gdańska wskazany przez Przewodniczącego Rady Miasta Gdańska. Sesję zwołuje się na dzień przypadający w ciągu 30 dni od odwołania Przewodniczącego Rady.

 9. Jeżeli Przewodniczący Rady i Zastępca Przewodniczącego Rady nie mogą prowadzić sesji, sesję prowadzi radny wskazany przez Przewodniczącego Rady. Jeśli Przewodniczący Rady nie wskaże radnego do prowadzenia sesji, sesję prowadzi Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.

§ 15.

 1. Do właściwości Rady należy:

  1. wybór i odwołanie Zarządu,

  2. stanowienie o kierunkach działania Zarządu oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

  3. uchwalanie regulaminu Rady,

  4. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,,

  5. występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Dzielnicy,

  6. podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,

  7. podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,

  8. konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,

  9. podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,

  10. zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

   przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy,

  11. UCHYLONY

  12. UCHYLONY

  13. wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania Dzielnicy,

  14. podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów Dzielnicy,

  15. podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,

  16. opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy transportu zbiorowego,

  17. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie Dzielnicy,

  18. opiniowanie działalności miejskich placówek (służby zdrowia – skreślony), sportowych, oświaty, kultury i socjalnych na terenie Dzielnicy,

  19. opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,

  20. występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,

  21. podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy,

  22. występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatytwą nadania nazw obiektom miejskim na terenie Dzielnicy,

  23. wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska,

  24. przedstawianie stanowiska w sprawie projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny Dzielnicy,

  25. przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy,

  26. przedstawianie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy,

  27. przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy.

 2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 9 powinna być podjęta do 15 czerwca roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 16.

 1. Rada w razie potrzeby może powoływać i odwoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do realizacji określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład komisji.

 2. UCHYLONY.

 3. Rada powołuje ze swojego grona Komisję Rewizyjną w celu kontroli działalności Zarządu, w składzie nie mniejszym niż 3 osoby.

 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach Zarządu.

 5. Komisje podlegają Radzie i przedkładają jej plany oraz sprawozdania z działalności do końca I kwartału roku następnego.

 6. Komisje pracują na posiedzeniach jawnych.

§ 17.

Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.

§ 18.

 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie prac Rady oraz prowadzenie obrad, w tym:

  1. zwoływanie sesji Rady,

  2. przewodniczenie obradom,

  3. przygotowywanie porządku obrad sesji Rady, w tym celu zasięga opinii Zarządu i przewodniczących komisji Rady,

  4. koordynowanie działań komisji Rady,

  5. przekazywanie uchwał Rady wraz z kopią protokołu i kopią listy obecności z sesji Rady do Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 14 dni od daty ich podjęcia,

  6. przyjmowanie skarg mieszkańców Dzielnicy na działalność Rady i Zarządu, komisji i radnych,

  7. podejmowanie innych czynności wynikających z regulaminu Rady.

 2. Przewodniczący Rady może uczestniczyć, z prawem wyrażania opinii, w posiedzeniach Zarządu.

 3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady, sesje zwołuje Zastępca Przewodniczącego Rady

§ 19.

 1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy statutowego składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

 2. Uchwały podjęte przez Radę podpisuje Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności na sesji, osoba prowadząca sesję.

 3. Uchwały i protokoły gromadzi się w ogólnodostępnym zbiorze prowadzonym przez Przewodniczącego Rady.

 4. Uchwały, protokoły i listy obecności z sesji są udostępniane w siedzibie Rady podczas dyżurów, o których mowa w §8 ust. 2 oraz na stronie internetowej Dzielnicy,

 5. Inicjatywa uchwałodawcza przysługuje Zarządowi, komisjom Rady lub grupie radnych liczących co najmniej 1/3 statutowego składu Rady.

§ 20.

 1. Z przebiegu sesji sporządza się ogólnodostępny protokół, który stanowi jedyne urzędowe stwierdzenie przebiegu obrad. Protokół sporządza Przewodniczący Rady lub wyznaczony przez niego radny.

 2. Protokoły z sesji przechowuje się w siedzibie Rady Dzielnicy.

§ 21.

 1. W skład Zarządu wchodzą: Przewodniczący i jego Zastępca oraz do 2 członków Zarządu.

 2. Liczbę członków Zarządu ustala Rada, na wniosek Przewodniczącego Zarządu.

 3. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Zarządu, jego zastępcę oraz członków zarządu.

§ 22.

Przewodniczącego Zarządu, wybiera Rada bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 23.

 1. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu, następuje na pisemny wniosek co najmniej 1/3 statutowego składu Rady, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów statutowego składu Rady. Wniosek składa się do Przewodniczącego Rady.

 2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 podlega zaopiniowaniu przez Komisję Rewizyjną.

 3. Podjęcie przez Radę uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Zarządu, wymaga wcześniejszego wysłuchania Przewodniczącego Zarządu.

 4. Kolejny wniosek o odwołanie Przewodniczącego Zarządu może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od poprzedniego głosowania.

 5. Odwołanie Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem całego Zarządu.

 6. W przypadku odwołania Przewodniczącego Zarządu, Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 60 dni od dnia odwołania.

 7. Głosowanie nad odwołaniem Przewodniczącego Zarządu, przeprowadza się na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1.

 8. Do czasu wyboru nowego Zarządu, obowiązki Zarządu pełni dotychczasowy Zarząd.

§ 24.

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Przewodniczącego Zarządu, Rada przyjmuje rezygnację zwykłą większością głosów.

 2. Pisemna rezygnacja Przewodniczącego Zarządu jest równoznaczne ze złożeniem rezygnacji przez cały Zarząd.

 3. Uchwałę o przyjęciu rezygnacji, podejmuje Rada na najbliższej sesji.

 4. Niepodjęcie uchwały o której mowa w ust. 3, jest równoznaczna z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbywała się sesja, o której mowa w ust. 3.

 5. Rada wybiera nowy Zarząd w terminie 60 dni od dnia przyjęcia rezygnacji.

§ 25.

 1. Kandydata na Zastępcę oraz członków Zarządu zgłasza Przewodniczący Zarządu oraz określa ich funkcje.

 2. Powołanie i odwołanie Zastępcy Przewodniczącego Zarządu i Członków Zarządu następuje na pisemny wniosek Przewodniczącego Zarządu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 1/2 statutowego składu Rady.

 3. W przypadku odwołania Zastępcy Przewodniczącego bądź Członka Zarządu, Rada dokonuje wyboru nowego w terminie 60 dni od dnia odwołania.

§ 26.

 1. W przypadku złożenia rezygnacji przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu, lub członka Zarządu

  Rada przyjmuje rezygnację, w drodze uchwały, zwykłą większością głosów, na najbliższej sesji.

 2. Nie podjęcie przez Radę uchwały, o której mowa w ust. 1, jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja, o której mowa w ust. 1.

 3. W przypadku przyjęcia rezygnacji, Rada w terminie 60 dni od dnia przyjęcia rezygnacji, dokonuje wyboru nowego Zastępcy Przewodniczącego Zarządu lub członka Zarządu, w trybie § 25 ust. 2.

§ 27.

 1. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w ciągu 3 miesięcy od daty ogłoszenia wyników, przez Miejską Komisję ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

 2. Jeżeli Rada nie dokona wyboru nowego Zarządu w terminie 60 dni od dnia jego odwołania lub przyjęcia rezygnacji, ulega rozwiązaniu przez Radę Miasta Gdańska.

 3. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 1 i 2, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów do Rady , jeżeli uchwała o której mowa w ust. 1 została podjęta w terminie przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

§ 28.

 1. Do właściwości Zarządu należy:

  1. przygotowywanie projektów uchwał Rady, za wyjątkiem projektów uchwał przedkładanych Radzie przez komisje Rady lub grupy radnych,

  2. określanie sposobu wykonywania uchwał Rady,

  3. wykonywanie uchwał Rady,

  4. formułowanie i przesyłanie do Prezydenta Miasta opinii wraz z wnioskami dotyczącymi pracy jednostek organizacyjnych Miasta na terenie Dzielnicy,

  5. współpraca z zarządami dróg w sprawach sygnalizacji, oznakowania dróg i ulic oraz stosowania urządzeń ostrzegawczych,

  6. współdziałanie z organami Policji i Straży Miejskiej oraz Prezydentem Miasta w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku w Dzielnicy,

  7. przedkładanie Prezydentowi Miasta Gdańska wniosków o których mowa w § 34 ust 8,

  8. współpraca z jednostkami organizacyjnymi Miasta działającymi na terenie Dzielnicy,

  9. składanie sprawozdań z działalności Zarządu Radzie Dzielnicy oraz Przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska, nie później niż do 30 kwietnia roku następnego,

  10. wnioskowanie o objęcie planem remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic, zieleńców miejskich, znajdujących się na obszarze Dzielnicy,

  11. współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia,

  12. zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Dzielnicy do korzystania.

  13. ustalanie priorytetów remontów budynków komunalnych, konserwacji i modernizacji ulic, zieleńców miejskich oraz wnioskowanie o ich ujęcie w planach remontowych.

 2. Dokumentację z realizacji zadań opisanych w ust. 1 prowadzi w ogólnodostępnym zbiorze Zarząd.

§ 29.

 1. Opinie i uzgodnienia, o których mowa w § 15 i § 28 muszą być udzielone przez Radę lub Zarząd

  w terminie do 30 dni od otrzymania stosownych dokumentów. Opinie w sprawie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska przedkładane są Komisji wiodącej najpóźniej w dniu poprzedzajacym posiedzenie, na którym rozpatrywany jest projekt uchwały.

 2. Brak opinii, uzgodnienia w terminie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody lub wydaniem pozytywnej opinii.

 3. W szczególnych przypadkach Rada i Zarząd mogą występować o przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1.

§ 30.

W sprawach o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 4, 14, 16, 17, 24 – 27 Statutu, właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostki organizacyjne Miasta Gdańska informują Zarząd o podjęciu przedmiotowych działań.

§ 31.

 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Przewodniczący Zarządu bądź działający z jego upoważnienia Zastępca Przewodniczącego Zarządu, poprzez wysłanie zawiadomienia o terminie i porządku obrad posiedzenia poprzez pocztę elektroniczną osobom uprawnionym do udziału w posiedzeniach Zarządu na adresy poczty elektronicznej, o których mowa w § 13 ust. 8.

 2. Posiedzenia Zarządu są protokołowane.

 3. Postanowienia podjęte przez Zarząd podpisuje Przewodniczący Zarządu, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zarządu.

 4. Postanowienia Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności przynajmniej połowy składu Zarządu.

 5. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zarządu.

§ 32.

 1. Przewodniczący Zarządu organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi pracami Dzielnicy oraz reprezentuje Dzielnicę na zewnątrz.

 2. Przewodniczący Zarządu lub osoba przez niego upoważniona może uczestniczyć w sesjach Rady Miasta Gdańska i posiedzeniach jej komisji, z prawem wyrażania opinii w sprawach reprezentowanej Dzielnicy.

 3. Przewodniczący Rady Miasta Gdańska zawiadamia Przewodniczącego Zarządu o sesjach Rady Miasta Gdańska oraz przekazuje projekty uchwał.

Rozdział 4.

GOSPODARKA FINANSOWA DZIELNICY

§ 33.

Dzielnica prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu Miasta.

§ 34.

 1. W budżecie miasta Gdańska wyodrębnia się środki finansowe na działalność statutową Dzielnic w wysokości ustalanej na jednego mieszkańca co roku w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska.

 2. Wielkość środków jest określana według liczby stałych mieszkańców Dzielnic w dniu 30 września roku poprzedzającego. W przypadku zmiany granic dzielnicy, dokonuje się przeliczenia wielkości środków według liczby stałych mieszkańców na dzień wejścia w życie uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej granice.

 3. Środki te mogą być przeznaczone na organizację przedsięwzięć i wspieranie lokalnych inicjatyw mieszkańców w zakresie poprawy warunków życia, zachowania porządku i bezpieczeństwa, edukacji, kultury, wypoczynku, rekreacji, integracji mieszkańców, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, ochrony środowiska, utrzymania i rozwoju infrastruktury, drobnych inwestycji oraz pokrycie kosztów konsultacji społecznych przeprowadzanych na wniosek Rady.

 4. Dzielnica może otrzymać dodatkowe środki finansowe na realizację zadań opisanych w ust. 3 na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska.

 5. W siedzibie Rady Dzielnicy udostępnia się w ogólnodostępnym zbiorze dokumenty lub kopie dokumentów dotyczących wykorzystania środków finansowych przyznanych Dzielnicy.

 6. W przypadku przeprowadzenia wyborów do Rady w trakcie roku budżetowego, środki przeznaczone na działalność statutową tej Dzielnicy ustala się w tym roku budżetowym jako iloczyn pełnych miesięcy od dnia wyborów do końca danego roku i 1/12 kwoty wyliczonej według zasad określonych w ust. 1 i 2. Powyższych postanowień nie stosuje się w przypadku wyborów do Rady przeprowadzonych w sytuacji, gdy w kadencji poprzedzającej wybory, Rada była wybrana.

 7. Zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy z mieszkańcami określa Rada.

 8. Przyznanie środków następuje na pisemny wniosek Zarządu Dzielnicy.

 9. Wniosek Zarządu oceniany jest na podstawie kryterium legalności, celowości i gospodarności przez powołany przez Prezydenta Miasta Gdańska zespół.

 10. W przypadku negatywnej oceny wniosku dokonanej przez zespół, Zarządowi przysługuje prawo wystąpienia o jego ponowne rozpatrzenie.

 11. Darowizny pieniężne od osób prawnych i fizycznych dla Dzielnicy mają charakter darowizny celowej wpływającej na konto dochodów Miasta, z przeznaczeniem na rzecz Dzielnicy.

 12. Szczegółowe przeznaczenie darowizny celowej każdorazowo określa Rada w formie uchwały.

Rozdział 5.

NADZÓR NAD DZIAŁALNOŚCIĄ DZIELNICY

§ 35.

 1. Nadzór i kontrolę nad działalnością Organów Dzielnicy sprawuje Rada Miasta Gdańska.

 2. Nadzór nad zgodnością z prawem uchwał Rady Dzielnicy sprawuje Prezydent Miasta Gdańska.

 3. W razie powtarzającego się rażącego naruszenia prawa przez Radę, Rada Miasta Gdańska z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydenta Miasta Gdańska może rozwiązać Radę.

 4. W razie powtarzającego się naruszenia prawa przez Zarząd, Prezydent Miasta Gdańska wzywa Radę do zastosowania niezbędnych środków, a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutków występuje do Rady Miasta Gdańska o rozwiązanie Rady Dzielnicy.

 5. W przypadku rozwiązania Rady, w trybie określonym w ust. 3 lub ust. 4, nie przeprowadza się przedterminowych wyborów do Rady, jeżeli uchwała o której mowa w ust. 3 lub ust. 4 została podjęta w terminie przypadającym na co najmniej 12 miesięcy przed końcem kadencji.

§ 36.

 1. Uchwała Rady Dzielnicy sprzeczna z prawem jest nieważna.

 2. O nieważności uchwały w całości lub w części orzeka Prezydent Miasta Gdańska w formie zarządzenia w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia uchwały.

 3. Stwierdzenie nieważności uchwały przez Prezydenta Miasta Gdańska wstrzymuje wykonanie uchwały Rady. Zarządzenie powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o dopuszczalności odwołania się do Rady Miasta Gdańska, w terminie 60 dni od daty jego otrzymania.

 4. Rada Miasta Gdańska rozpatruje odwołanie w terminie 90 dni od dnia jego wniesienia.

 5. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa, Prezydent Miasta Gdańska nie stwierdza nieważności uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa i wynikającym z tego faktu obowiązkiem dokonania wskazanych zmian.

Rozdział 6.

ZASADY SKŁADANIA PRZEZ ORGANY DZIELNICY SPRAWOZDAŃ PRZED MIESZKAŃCAMI

§ 37. UCHYLONY.

§ 38. UCHYLONY.

§ 39.

Rada i Zarząd do 30 kwietnia każdego roku podają do wiadomości publicznej sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

Rozdział 6a.

ZASADY I TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO RADY DZIELNICY

§ 40.

 1. Przepisy niniejszego Rozdziału określają zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady.

 2. Ilekroć w niniejszym Rozdziale jest mowa o:

  1. Miejskiej Komisji - należy przez to rozumieć Miejską Komisję ds. Wyborów w Jednostkach Pomocniczych w Gdańsku,

  2. obwodowej komisji - należy przez to rozumieć Obwodową Komisję ds. wyborów do Rady Dzielnicy.

§ 41.

 1. Wybory do rad dzielnic zarządza Prezydent Miasta w terminie 1 miesiąca od złożenia ślubowania, z zastrzeżeniem ust. 2, 3, 4 i 5.

 2. W przypadku, gdy rada dzielnicy nie została wybrana w kadencji poprzedzającej, wybory do rady dzielnicy zarządza Prezydent Miasta Gdańska w terminie 90 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku, podpisanego przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy.

 3. W przypadku, gdy wniosek o powołanie rady dzielnicy zostanie złożony po dniu 30 czerwca roku poprzedzającego wybór Rady Miasta Gdańska, wybory przeprowadza się w trybie przepisów ust. 1, w kadencji Rady Miasta Gdańska następującej po kadencji, w której złożono wniosek.

 4. W przypadku, gdy rada dzielnicy nie została wybrana z przyczyn o których mowa w § 57 ust. 4, Prezydent Miasta Gdańska zarządza wybory w przypadku złożenia pisemnego wniosku, podpisanego przez co najmniej 10% mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy. Zarządzenie wyborów następuje w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku.

 5. W przypadku, gdy rada dzielnicy została rozwiązana przez Radę Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska zarządza wybory przedterminowe w terminie 90 dni od dnia podjęcia uchwały o rozwiązaniu Rady Dzielnicy przez Radę Miasta Gdańska.

§ 42.

 1. Datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy, przypadający na co najmniej 60 dzień po dniu zarządzenia wyborów.

 2. Prezydent Miasta Gdańska określa:

  1. granice i numery okręgów wyborczych,

  2. liczbę mandatów w każdym okręgu wyborczym według zasad określonych w art. 17 ustawyo samorządzie gminnym,

  3. dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych przewidzianych w niniejszym Rozdziale.

 3. Datę wyborów wraz z kalendarzem wyborczym podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia Miejskiej Komisji.

§ 43.

 1. Wybory do rady dzielnicy przeprowadza się wyłącznie na terenie tej dzielnicy.

 2. Okręg wyborczy obejmuje terytorium dzielnicy i zamieszkujących stale na terytorium tej dzielnicy mieszkańców uprawnionych do głosowania.

§ 44.

 1. W celu przeprowadzenia wyborów do rad dzielnic powołuje się Miejską Komisję i Obwodowe Komisje.

 2. Miejską Komisję powołuje Rada Miasta Gdańska i ustala regulamin jej pracy.

 3. Obwodowe komisje powołuje Miejska Komisja, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.

 4. Kandydatów do obwodowych komisji zgłaszają kandydaci na radnych, najpóźniej w 25 dniu przed dniem wyborów.

 5. Kandydat na radnego może zgłosić tylko po jednym kandydacie do każdej obwodowej komisji.

 6. Członkiem obwodowej komisji może być osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców w danej dzielnicy oraz nie pozostająca w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa z kandydatami na radnych.

 7. W przypadku nie zgłoszenia do obwodowej komisji wymaganej ilości kandydatów, obwodowe komisje powołuje się spośród wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców.

§ 45.

 1. W skład Miejskiej Komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, sekretarz i członkowie w liczbie 5.

 2. W skład obwodowych komisji wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i członkowie w liczbie 4.

 3. Członkom komisji przysługuje dieta w wysokości ustalonej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego.

 4. Członkowie komisji są zobowiązani czynnie uczestniczyć w pracach komisji, w tym w szkoleniu.

§ 46.

Do zadań Miejskiej Komisji należy:

 1. tworzenie obwodów głosowania,

 2. powoływanie obwodowych komisji,

 3. szkolenie obwodowych komisji,

 4. ustalanie regulaminu obwodowych komisji,

 5. wydawanie Wytycznych dla obwodowych komisji,

 6. sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem prawa wyborczego przez obwodowe komisje,

 7. ustalanie wzorów:

  1. druków zgłoszeń kandydatów na radnych, kandydatów na członków obwodowych komisji, kandydatów na mężów zaufania,

  2. pieczęci obwodowych komisji,

  3. protokołów rejestracji kandydatów,

  4. zaświadczeń dla mężów zaufania,

  5. kart do głosowania,

  6. protokołu głosowania w obwodzie, zestawienia wyników głosowania w okręgu oraz protokołu wyniku wyborów,

  7. zaświadczenia o wyborze.

 8. rejestrowanie kandydatów na radnych dzielnic,

 9. zarządzenie druku obwieszczeń,

 10. zarządzenie druku kart do głosowania,

 11. wydawanie zaświadczeń członkom obwodowych komisji,

 12. wydawanie zaświadczeń mężom zaufania kandydatów na radnych,

 13. ustalenie i przekazanie Radzie Miasta Gdańska zestawień wyników głosowania w poszczególnych okręgach oraz wyniku wyborów rad dzielnic,

 14. wystawianie wybranym radnym zaświadczeń o wyborze,

 15. wykonywanie innych czynności wynikających z przepisów niniejszego Rozdziału.

§ 47.

Do zadań obwodowych komisji należy:

 1. podanie do wiadomości wyborców obwieszczeń urzędowych poprzez rozplakatowanie w lokalu wyborczym,

 2. przeprowadzenie głosowania w obwodzie,

 3. czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem przepisów prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,

 4. ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do wiadomości publicznej,

 5. przekazanie Miejskiej Komisji protokółu głosowania w obwodzie.

§ 48.

Przewodniczący komisji kieruje pracami komisji oraz wydaje w razie potrzeby zarządzenia gwarantujące prawidłową realizację zadań komisji, o których mowa w § 46 i § 47.

§ 49.

 1. Miejską i obwodowe komisje rozwiązuje organ, który je powołał.

 2. Obwodowe komisje rozwiązuje Miejska Komisja w terminie 60 dni od dnia wyborów.

§ 50.

W celu przeprowadzenia głosowania tworzy się obwody głosowania obejmujące do 6000 mieszkańców.

§ 51.

 1. Miejska Komisja tworzy obwody głosowania, ustalając ich granice i numery oraz wyznacza siedziby obwodowych komisji.

 2. Uchwałę Miejskiej Komisji o utworzeniu obwodów głosowania podaje się do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie obwieszczeń najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

§ 52.

Prezydent Miasta Gdańska na dwa dni przed dniem głosowania sporządza spis wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej dzielnicy i w przeddzień głosowania przekazuje je obwodowym komisjom.

§ 53.

1. Kandydować można tylko w dzielnicy, w której się stale zamieszkuje i jest się ujętym w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy.

2. Nie może kandydować na radnego osoba:

1) będąca radnym Miasta Gdańska,

2) zatrudniona w Urzędzie Miejskim w Gdańsku,

3) zatrudniona na stanowisku kierownika jednostki organizacyjnej Miasta,

4) zatrudniona na stanowisku zastępcy kierownika jednostki organizacyjnej Miasta,

5) skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

§ 54.

 1. Kandydatów na radnych odrębnie dla każdej dzielnicy, zgłasza się Miejskiej Komisji najpóźniej w 30 dniu przed dniem wyborów.

 2. Zgłoszenie kandydata na radnego zawiera:

  1. nazwisko, imię/imiona,

  2. wiek (lata ukończone na dzień wyborów),

  3. numer ewidencyjny PESEL,

  4. adres zamieszkania,

  5. wskazanie dzielnicy w której kandyduje,

  6. pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie.

  2a. Zgłoszenie kandydata na radnego może zawierać adres poczty elektronicznej.

 3. Zgłoszenie kandydata na radnego może zawierać nazwę jednej organizacji społecznej lub partii politycznej popierającej jego kandydaturę. Nazwa nie może przekraczać 45 znaków drukarskich, w tym spacji. W przypadku braku podmiotu popierającego kandydata wpisuje się wyraz: „niezależny”.

 4. Poparcie winno być udzielone na piśmie przez organ statutowo upoważniony.

 5. Zgłoszenie kandydata na radnego powinno być podpisane przez co najmniej 30 wyborców ujętych w stałym rejestrze wyborców na terenie dzielnicy.

 6. Wyborca, podpisując zgłoszenie kandydata na radnego, obok podpisu, podaje czytelnie swoje imię, nazwisko i numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania.

 7. Zgłoszenia kandydatury wraz z podpisami wyborców dokonuje się osobiście lub przez osobę upoważnioną. Upoważnienie dołącza się do zgłoszenia.

§ 55.

 1. Miejska Komisja niezwłocznie rejestruje kandydata na radnego, sporządzając protokół rejestracji zgłoszenia i zawiadamia o tym kandydata.

 2. Jeżeli zgłoszenie kandydata zawiera wady, Komisja, w formie uchwały, wzywa niezwłocznie zgłaszających do ich usunięcia w terminie 3 dni od otrzymania uchwały. Jeżeli wskazane wady nie zostaną w terminie usunięte, Komisja, w formie uchwały, stwierdza nieważność zgłoszenia kandydata.

 3. Jeżeli zgłoszenie kandydata nie zawiera wymaganego w § 54 ust. 5 poparcia wyborców, Komisja, w formie uchwały, odmawia rejestracji zgłoszenia i niezwłocznie zawiadamia zgłaszającego.

 4. Uchwałę stwierdzającą nieważność zgłoszenia kandydata lub odmowę rejestracji, zgłaszający może zaskarżyć do Prezydenta Miasta Gdańska, w terminie 3 dni od otrzymania uchwały.

 5. Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska wydane w wyniku rozpatrzenia skargi jest ostateczne.

§ 56.

 1. Wybory przeprowadza się, jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów jest większa od ustalonej liczby mandatów dla dzielnicy.

 2. Jeżeli w terminie przewidzianym dla zgłoszenia kandydatów nie zostanie zgłoszonych więcej kandydatów niż liczba mandatów w dzielnicy, Miejska Komisja wzywa wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, do zgłoszenia kandydatów. W takim przypadku termin zgłoszenia kandydatów ulega przedłużeniu o 5 dni.

 3. Jeżeli po przeprowadzeniu procedury, o której mowa w ust. 2, liczba zgłoszonych kandydatów będzie mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy, wyborów nie przeprowadza się. Ponowne wybory przeprowadza się w trybie § 41 ust. 2 i 3.

§ 57.

 1. Po zarejestrowaniu kandydatów Miejska Komisja ustala w porządku alfabetycznym listę kandydatów dla dzielnicy.

 2. Informację o kandydatach podaje Miejska Komisja w formie obwieszczeń, najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów.

 3. W Informacji, o której mowa w ust. 2, w porządku alfabetycznym podaje się następujące dane kandydatów:

  1. nazwisko, imię/imiona,

  2. wiek (lata ukończone na dzień wyborów),

  3. nazwę lub skrót nazwy organizacji społecznej lub partii politycznej popierającej kandydata, a w przypadku braku podmiotu popierającego kandydata wpisuje się wyraz: „niezależny”,

 4. Wyborów nie przeprowadza się, jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów będzie mniejsza lub równa ustalonej liczbie mandatów w dzielnicy.

§ 58.

 1. Kandydat na radnego może wyznaczyć swojego męża zaufania uprawnionego do reprezentowania go wobec obwodowych komisji z okręgu, w którym kandyduje.

 2. Zgłoszenia męża zaufania dokonuje się najpóźniej do 5 dnia przed dniem wyborów.

 3. W zgłoszeniu, kandydat na radnego podaje imię i nazwisko, adres zamieszkania męża zaufania, załącza oświadczenie o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji męża zaufania oraz wskazuje obwodowe komisje w których ma go reprezentować.

 4. Kandydat na radnego może zgłosić do obwodowej komisji tylko jednego męża zaufania.

 5. Mąż zaufania reprezentuje interesy swojego kandydata w szczególności w czasie głosowania, przy obliczaniu głosów i przy ustalaniu wyników głosowania przez obwodową komisję. Mąż zaufania pełni funkcję obserwatora.

 6. Przewodniczący Miejskiej Komisji wydaje mężowi zaufania zaświadczenie uprawniające go do obecności w lokalu obwodowej komisji w czasie wykonywania przez nią czynności.

§ 59.

 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się z dniem zarządzenia wyborów przez Prezydenta Miasta Gdańska i ulega zakończeniu na 24 godziny przed dniem głosowania.

 2. Koszty związane z przeprowadzeniem wyborów pokrywane są z budżetu Miasta. Nie dotyczy to kosztów związanych z prowadzoną przez kandydatów kampanią wyborczą.

§ 60.

 1. Wszelkie formy agitacji w lokalu wyborczym są zabronione.

 2. Zabrania się rozlepiania plakatów wyborczych w miejscach niedozwolonych, a szczególnie na zewnątrz i wewnątrz budynków administracji samorządowej, a także na znakach drogowych.

 3. W terminie 30 dni od ogłoszenia wyników wyborów, kandydaci na radnych zobowiązani są do usunięcia wszystkich plakatów i haseł wyborczych.

 4. W przypadku nie usunięcia plakatów i haseł wyborczych w terminie, o którym mowa w ust. 3 – plakaty i hasła wyborcze usuwane są przez Miasto – a koszty ich usunięcia ponoszą kandydaci.

§ 61.

Na karcie do głosowania umieszcza się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów na radnych zarejestrowanych w danej dzielnicy.

§ 62.

 1. Na karcie do głosowania umieszcza się zwięzłą informację o sposobie głosowania i warunkach ważności głosu.

 2. Na karcie do głosowania drukuje się odcisk pieczęci Miejskiej Komisji.

§ 63.

 1. Głosowanie odbywa się w lokalu obwodowej komisji, zwanym dalej “lokalem wyborczym” między godziną 7.00 a 21.00 bez przerwy.

 2. Przed rozpoczęciem głosowania obwodowa komisja sprawdza, czy urna jest pusta, czy na miejscu znajdują się spisy wyborców oraz potrzebna ilość kart do głosowania, po czym obwodowa komisja zamyka i pieczętuje urnę pieczęcią komisji.

 3. Od chwili zapieczętowania aż do zakończenia głosowania urny otwierać nie wolno.

 4. W lokalu wyborczym muszą znajdować się wyznaczone miejsca zapewniające tajność głosowania.

§ 64.

 1. Od chwili rozpoczęcia głosowania do chwili jego zakończenia w lokalu wyborczym powinni być obecni: przewodniczący obwodowej komisji lub jego zastępca oraz co najmniej dwóch członków obwodowej komisji.

 2. Od chwili rozpoczęcia prac przez obwodową komisję do chwili ustalenia wyników głosowania w lokalu wyborczym mogą być obecni mężowie zaufania.

§ 65.

 1. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje obwodowej komisji dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem stwierdzający tożsamość wyborcy.

 2. Po stwierdzeniu, że wyborca jest ujęty w spisie wyborców w danym obwodzie głosowania, obwodowa komisja wydaje kartę do głosowania.

 3. Wyborca pominięty w spisie wyborców zostanie dopisany do spisu w dniu wyborów i dopuszczony do głosowania, jeżeli udokumentuje, że stale zamieszkuje na terenie danego obwodu głosowania, a Urząd Miejski w Gdańsku potwierdzi, że nie otrzymał zawiadomienia o utracie przez wyborcę prawa wybierania i wyborca ten nie jest wpisany do spisu w innej dzielnicy.

§ 66.

Wyborca oddaje głos tylko na jednego kandydata, którego nazwisko znajduje się na karcie do głosowania, przez postawienie w kratce z lewej strony obok jego nazwiska znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki).

§ 67.

 1. Głosowania przerywać nie wolno. Gdyby wskutek nadzwyczajnych wydarzeń czynności wyborcze były na czas przejściowy uniemożliwione, obwodowa komisja, po uzgodnieniu z Miejską Komisją, może przedłużyć czas głosowania. Zarządzenie takie powinno być natychmiast przesłane do Miejskiej Komisji oraz podane do publicznej wiadomości.

 2. W razie przerwania głosowania, obwodowa komisja zapieczętowuje wlot urny wyborczej oraz pakuje w odrębne, opisane pakiety spis wyborców i niewykorzystane karty do głosowania, a następnie urnę wraz z pakietami oddaje na przechowanie przewodniczącemu komisji. Pieczęć obwodowej komisji oddaje się na przechowanie zastępcy lub innemu członkowi Komisji.

 3. Przed wznowieniem głosowania, obwodowa komisja stwierdza protokolarnie, czy pieczęcie na urnie nie zostały naruszone.

§ 68.

Niezwłocznie po zakończeniu głosowania, obwodowa komisja ustala wyniki głosowania w obwodzie.

§ 69.

 1. Obwodowa komisja ustala na podstawie spisu wyborców liczbę osób uprawnionych do głosowania oraz liczbę wyborców, którym wydano karty do głosowania.

 2. Komisja ustala także liczbę niewykorzystanych kart do głosowania.

 3. Przewodniczący obwodowej komisji, w obecności komisji otwiera urnę wyborczą, po czym komisja liczy znajdujące się w niej karty do głosowania, ustalając w ten sposób liczbę oddanych głosów.

 4. Kart do głosowania przedartych na dwie lub więcej części nie bierze się pod uwagę przy ustalaniu wyników głosowania.

 5. Gdyby liczba oddanych głosów różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, obwodowa komisja podaje w protokóle przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

§ 70.

 1. Za nieważny uznaje się głos:

  1. oddany na karcie do głosowania, na której wyborca umieścił znak „X” w kratce z lewej strony przy nazwisku więcej niż jednego kandydata,

  2. oddany na karcie do głosowania, na której wyborca nie umieścił znaku „X” w kratce z lewej strony przy nazwisku żadnego z kandydatów.

 2. Wszelkie znaki, wykreślenia, przekreślenia, w tym również i znak „X” postawiony przez wyborcę poza przeznaczoną na to kratką traktuje się jako dopiski, nie wpływające na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, a w szczególności zamazanie kratki, przekreślenie znaku „X” w kratce, powodują nieważność głosu.

§ 71.

Po ustaleniu liczby głosów ważnych obwodowa komisja przystępuje do obliczania głosów oddanych na poszczególnych kandydatów.

§ 72.

 1. Obwodowa komisja sporządza w dwóch egzemplarzach protokół głosowania.

 2. W protokóle obwodowa komisja podaje liczbę:

  1. osób uprawnionych do głosowania,

  2. otrzymanych kart do głosowania,

  3. wydanych wyborcom kart do głosowania,

  4. niewykorzystanych kart do głosowania,

  5. oddanych głosów,

  6. głosów nieważnych,

  7. głosów ważnych,

  8. głosów ważnie oddanych na poszczególnych kandydatów.

 3. W protokóle podaje się rozliczenie kart do głosowania, czas rozpoczęcia i zakończenia głosowania oraz omawia zarządzenia i wydane decyzje.

 4. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład obwodowej komisji, obecne przy jego sporządzaniu. Protokół opatruje się pieczęcią obwodowej komisji.

 5. Mężom zaufania, a także członkom obwodowej komisji przysługuje prawo wniesienia do protokółu głosowania uwag z wymienieniem konkretnych zarzutów. Obwodowa komisja zobowiązana jest ustosunkować się do tych zarzutów lub dołączyć odrębne wyjaśnienie do protokółu.

 6. Niezwłocznie po sporządzeniu protokółu, obwodowa komisja podaje wyniki głosowania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie jednego egzemplarza protokółu głosowania. Obwodowa komisja wywiesza protokół głosowania w taki sposób, aby był on widoczny dla osób pozostających na zewnątrz budynku.

§ 73.

Po dokonaniu czynności wymienionych w § 72, Przewodniczący obwodowej komisji niezwłocznie przekazuje Miejskiej Komisji następujące dokumenty z głosowania:

 1. drugi egzemplarz protokółu głosowania w zapieczętowanej kopercie,

 2. karty do głosowania zapakowane w odrębne pakiety,

 3. spis wyborców,

 4. pieczęć,

 5. druki finansowe.

§ 74.

 1. Miejska Komisja niezwłocznie dokonuje sprawdzenia prawidłowości sporządzenia protokółu głosowania w obwodzie.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Miejska Komisja wzywa obwodową komisję do ponownego ustalenia wyników głosowania w obwodzie.

§ 75.

 1. Na podstawie protokółów otrzymanych od obwodowych komisji, Miejska Komisja ustala wyniki głosowania do rady dzielnicy, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego.

 2. Wyniki głosowania zapisuje się w dwóch egzemplarzach, w formie zestawienia, zawierającego następujące liczby:

  1. osób uprawnionych do głosowania,

  2. wydanych wyborcom kart do głosowania,

  3. oddanych głosów,

  4. głosów nieważnych,

  5. głosów ważnych,

  6. głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów.

 3. Zestawienie podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Miejskiej Komisji obecne przy jego sporządzaniu.

 4. Zestawienie opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji.

§ 76.

 1. Po sporządzeniu zestawień wyników głosowania we wszystkich okręgach, Miejska Komisja sporządza w dwóch egzemplarzach, osobno dla każdej dzielnicy, protokół wyniku wyborów zawierający:

  1. liczbę osób uprawnionych do głosowania,

  2. liczbę wydanych kart do głosowania,

  3. stwierdzenie ważności lub nieważności wyborów,

  4. nazwiska i imiona radnych wybranych do rady dzielnicy.

 2. Mandaty przypadają tym kandydatom, którzy uzyskali kolejno największą liczbę ważnie oddanych głosów w okręgu wyborczym.

 3. Jeżeli liczba wybranych kandydatów na radnych jest mniejsza niż liczba mandatów w okręgu, pozostałe mandaty pozostają nieobsadzone.

 4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów, uprawniającą do przyznania im mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga losowanie przeprowadzone przez Miejską Komisję. Przebieg losowania uwzględnia się w protokóle wyniku wyborów.

 5. Protokół podpisują i każdą ze stron parafują wszystkie osoby wchodzące w skład Miejskiej Komisji obecne przy jego sporządzaniu.

 6. Protokół opatruje się pieczęcią Miejskiej Komisji.

§ 77.

 1. Miejska Komisja niezwłocznie podaje do publicznej wiadomości zestawienie wyników głosowania i wyniki wyborów w okręgach wyborczych, poprzez wywieszenie w swojej siedzibie w miejscu łatwo dostępnym dla wyborców jednego z egzemplarzy zestawienia wyników głosowania w danym okręgu oraz protokółu wyniku wyborów do rady dzielnicy.

 2. Kopię protokółu wyniku wyborów do danej rady dzielnicy oraz kopię zestawienia wyników głosowania w okręgu, Miejska Komisja niezwłocznie przekazuje Radzie Miasta Gdańska.

§ 78.

 1. Wybory do danej rady dzielnicy są ważne, jeśli wzięło w nich udział co najmniej 5 % osób uprawnionych do głosowania.

 2. W przypadku gdy w wyborach wzięło udział poniżej 5% osób uprawnionych do głosowania, kolejne wybory przeprowadza się po upływie kadencji rad dzielnic, zgodnie z postanowieniami § 41 ust. 2 i 3.

§ 79.

 1. W ciągu 14 dni od dnia wyborów, wyborca może wnieść protest przeciwko ważności wyborów.

 2. Protest wnosi się na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska za pośrednictwem Miejskiej Komisji.

 3. Miejska Komisja w ciągu 7 dni od daty jego wniesienia, przekazuje Prezydentowi Miasta Gdańska protest oraz zajęte stanowisko.

 4. Prezydent Miasta Gdańska podejmuje rozstrzygnięcie, w formie zarządzenia, w terminie 7 dni od otrzymania stanowiska Miejskiej Komisji.

 5. Od zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska nie przysługuje odwołanie.

 6. W przypadku unieważnienia wyborów, Prezydent Miasta Gdańska zarządza w ciągu 14 dni od daty unieważnienia wyborów, ponowne wybory do rady dzielnicy lub w obwodzie głosowania. Przepis § 42 stosuje się odpowiednio.

§ 80.

 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:

  1. śmierci,

  2. pisemnego zrzeczenia się mandatu,

  3. utraty prawa wybieralności lub nie posiadania go w dniu wyborów,

  4. niezłożenia ślubowania na pierwszej sesji, na której jest obecny,

  5. skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  6. zmian w podziale Miasta na jednostki pomocnicze dotyczących Dzielnicy,

  7. rozwiązania rady dzielnicy przez Radę Miasta Gdańska.

 2. Wygaśnięcie mandatów radnych następuje również w przypadku odwołania Rady Miasta Gdańska w drodze referendum, przeprowadzonego na podstawie odrębnej ustawy.

 3. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 1-5, stwierdza Rada, w drodze uchwały nie później niż w terminie 3 miesięcy od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

 4. Wygaśnięcie mandatów w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 6 i 7, stwierdza Rada Miasta Gdańska w drodze uchwały. Ponowne wybory przeprowadza się zgodnie z postanowieniami § 41.

§ 81.

 1. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, jego mandat przypada kolejnemu kandydatowi, który nie uzyskał miejsca mandatowego, a który otrzymał największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności.

 2. Rada, w terminie 1 miesiąca od podjęcia uchwały, o której mowa w § 80 ust. 3, występuje do Miejskiej Komisji o wskazanie kolejnego kandydata, spełniającego warunki o których mowa w ust. 1.

 3. Miejska Komisja w terminie 1 miesiąca, pisemnie wskazuje kandydata, który uzyskał kolejno największą liczbę głosów, nie utracił prawa wybieralności i wyraził zgodę na objęcie mandatu.

 4. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało równą liczbę głosów stosuje się odpowiednio postanowienia § 76 ust. 3.

 5. W przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, Rada, po stwierdzeniu wygaśnięcia mandatu radnego, podejmuje uchwałę o wstąpieniu na jego miejsce kandydata wskazanego przez Miejską Komisję.

 6. Uchwałę o której mowa w ust. 5, Rada podejmuje nie później niż w terminie 1 miesiąca od daty wskazania kandydata przez Miejską Komisję.

§ 82.

 1. Prezydent Miasta Gdańska zarządza wybory uzupełniające do rady dzielnicy, jeżeli wskutek wygaśnięcia mandatów, których obsadzenie w trybie § 81 nie było możliwe, skład Rady obniżył się poniżej 2/3.

 2. Prezydent Miasta Gdańska zarządza wybory uzupełniające w terminie 90 dni od daty otrzymania uchwały o wygaśnięciu mandatu.

 3. Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji rady dzielnicy pozostało mniej niż 12 miesięcy.”;

Rozdział 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 83.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem, mają zastosowanie przepisy uchwał Rady Miasta Gdańska związane z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych oraz odpowiednio przepisy Statutu Miasta Gdańska, Regulaminu Rady Miasta Gdańska, ustawy o samorządzie gminnym i Kodeksu wyborczego.

§ 84.

 1. Zmiana niniejszego statutu następuje w drodze uchwały Rady Miasta Gdańska.

 2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

 3. Statut podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 4. Statut wchodzi w życie po upływie 14-tu dni od daty jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

  Województwa Pomorskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 czerwca 2014 r.

Załącznik Nr 1

do Statutu Dzielnicy Brzeźno

Pełna treść Załącznika nr 1 do Statutu Dzielnicy Brzeźno

Opis granic:

Granicę stanowi Zatoka Gdańska, od Wolnego Obszaru Celnego, wzdłuż ulic: Zdrojowej, Brzeźnieńskiej, Jantarowej (od nr 21 do końca) od wysokości mola (łącznie z molem) wzdłuż deptaku (łącznie z deptakiem) do ulicy Czarny Dwór, następnie wzdłuż ulicy Czarny Dwór (bez tej ulicy) do skrzyżowania z Aleją Hallera i dalej ulicą Uczniowską (od nr 45 do końca) do torów kolejowych na wysokości przystanku SKM Gdańsk Zaspa Towarowa, następnie torami kolejowymi do wiaduktu i wzdłuż ulicy Krasickiego i Wolnego Obszaru Celnego do Zatoki Gdańskiej.

Załącznik Nr 2

Załącznik nr 2 do Statutu Rady Dzielnicy Brzeźno