Zadania Rady Dzielnicy Brzeźno

Rada Dzielnicy Brzeźno jest jednostką pomocniczą Miasta Gdańska.
Do właściwości Rady należy:

 • reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta i Prezydentem Miasta Gdańska interesów mieszkańców Dzielnic,zapewnienie mieszkańcom udziału w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Dzielnicy,
 • umożliwienie uczestnictwa społeczności lokalnych w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólnomiejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania,
 • organizowanie aktywności i integracji mieszkańców oraz wspólnych przedsięwzięć, związanych z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców Dzielnicy,
 • kształtowanie i upowszechnianie odpowiedzialności obywatelskiej za dobro wspólne,
 • podejmowanie, współorganizowanie i wspieranie inicjatyw mieszkańców Dzielnicy zmierzających do poprawy warunków ich życia,

a w szczególności:

 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska dotyczących Dzielnicy w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,występowanie do organów miasta z wnioskami i opiniami dotyczącymi realizacji funkcji Miasta na terenie Dzielnicy,
 • podejmowanie oświadczeń w sprawach mających istotne znaczenie dla Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie zgłoszenia propozycji do planów inwestycyjnych i finansowych w zakresie określonym w uchwałach Rady Miasta Gdańska,
 • konsultowanie projektu budżetu z mieszkańcami Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy z wnioskiem o ujęcie w projekcie budżetu Miasta na następny rok budżetowy,
 • zgłaszanie wniosków do sporządzanych Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym teren Dzielnicy,
 • wnioskowanie o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze działania Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawach związanych z zagospodarowaniem i porządkowaniem terenów Dzielnicy,
 • podejmowanie uchwał w sprawie inicjatyw lokalnych i innych przedsięwzięć lokalnych,
 • opiniowanie projektów przebiegu linii komunikacyjnych, lokalizacji przystanków i rozkładów jazdy transportu zbiorowego,opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawach zmian nazw ulic i placów na terenie Dzielnicy,
 • opiniowanie działalności miejskich placówek, sportowych, oświaty, kultury i socjalnych na terenie Dzielnicy,
 • opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeznaczania wolnych lokali użytkowych będących własnością Miasta na terenie Dzielnicy,
 • występowanie z wnioskami o przekazanie składników mienia komunalnego do zarządzania i korzystania,
 • podejmowanie uchwał w sprawie wykorzystania środków finansowych przekazanych na działalność statutową Dzielnicy,występowanie do podmiotów właściwych do wszczęcia procedury nadania nazwy z inicjatywą nadania nazw obiektom miejskim na terenie Dzielnicy,
 • wnioskowanie o przeprowadzenie konsultacji społecznych, na zasadach określonych w odrębnej uchwale Rady Miasta Gdańska,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie projektu Studium i projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym tereny Dzielnicy,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie koncepcji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących teren Dzielnicy,
 • przedstawianie stanowiska w sprawie projektów uchwał o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego teren Dzielnicy.

Powyższe zapisy wynikają bezpośrednio ze statutu Rady Dzielnicy Brzeźno.