V sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 11-07-2019

V sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 11 lipca 2019 roku.

Przebieg sesji:

Lista obecności

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Mateusz Błażewicz
 3. Katarzyna Furmaniak
 4. Monika Grabowska
 5. Joanna Gręndzińska
 6. Jarosław Gudzowski
 7. Patrycja Kardasz
 8. Dariusz Lewandowski
 9. Marcin Łukjanowicz
 10. Piotr Mazurek
 11. Grażyna Mirosław
 12. Bartłomiej Rysak
 13. Grzegorz Zieliński

Treść listy obecności Sesji V Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr V-23-2019

Treść uchwały nr V-23-2019 zmieniającej uchwałę nr III-17-19 Rady Dzielnicy Brzeźno z 23 maja 2019 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2019

Uchwała nr V-24-2019

W odpowiedzi na wystąpienie Biura Rozwoju Gdańska doręczone pocztą elektroniczną w dniu 12 czerwca 2019 roku, Rada Dzielnicy Brzeźno odnośnie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei M. Płażyńskiego i ul. Uczniowskiej (nr ewidencyjny 0317) przedstawia następujące stanowisko:

 • w odniesieniu do terenu oznaczonym symbolem 001-P/U41, Rada Dzielnicy Brzeźno postuluje o ustalenie maksymalnej wysokości budynków w rozumieniu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie do 16 m.

W przypadku nie uwzględnienia powyższego postulatu Rada Dzielnicy Brzeźno wyraża negatywną opinię w sprawie omawianego planu.

Treść uchwały nr V-24-2019 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon
alei M. Płażyńskiego i ul. Uczniowskiej w mieście Gdańsku

Uchwała nr V-25-2019

W odpowiedzi na wystąpienie Biura Rozwoju Gdańska doręczone pocztą elektroniczną w dniu 14 czerwca 2019 roku, Rada Dzielnicy Brzeźno odnośnie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei M. Płażyńskiego i ul. Kochanowskiego (nr ewidencyjny 0318) przedstawia pozytywne stanowisko i nie wnosi żadnych uwag.

Treść uchwały V-25-2019 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon alei M. Płażyńskiego i ul. Kochanowskiego w mieście Gdańsku

Uchwała nr V-26-2019

Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi do Prezydenta Miasta Gdańska o sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic PCK, Gdańskiej i Sterniczej w Gdańsku (Nr działki 391, obręb 34).

Treść uchwały V-26-2019 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic PCK, Gdańskiej i Sterniczej

Protokoły:

Protokół z V Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 11.07.2019 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27