VII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 14-11-19

VII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 14 listopada 2019 roku.

Przebieg sesji:

Porządek obrad

Lista obecności

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Katarzyna Furmaniak
  4. Jarosław Gudzowski
  5. Patrycja Kardasz
  6. Dariusz Lewandowski
  7. Marcin Łukjanowicz
  8. Piotr Mazurek
  9. Grażyna Mirosław
  10. Szymon Strebejko

Treść listy obecności Sesji VII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr VII-29-2019

 Treść uchwały nr VII-29-2019 zmieniającej uchwałę nr III-17-19 Rady Dzielnicy Brzeźno z 23 maja 2019 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2019

Uchwała nr VII-30-2019

W odpowiedzi na wystąpienie Biura Rozwoju Gdańska doręczone pocztą elektroniczną Rada Dzielnicy Brzeźno przedstawia pozytywne stanowisko odnośnie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku w granicach określonych rysunkiem graficznym stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Treść uchwały nr VII-30-2019 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejo ulic Krasickiego i Gałczyńskiego w mieście Gdańsku.

 Załącznik z rysunkiem graficznym do uchwały nr VII/30/19

Protokoły:

 Protokół z VII Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 14.11.2019 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27