XI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 09-07-2020

XI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 09 lipca 2020 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 Treść porządku obrad XI sesji

Lista obecności

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Mateusz Błażewicz
 3. Furmaniak Katarzyna
 4. Gręndzińska Joanna
 5. Jarosław Gudzowski
 6. Patrycja Kardasz
 7. Dariusz Lewandowski
 8. Marcin Łukjanowicz
 9. Piotr Mazurek
 10. Szymon Strebejko

Treść listy obecności Sesji XI Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr XI-36-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Nr X/35/20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 2, który przyjmuje następującą treść: Zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – 5 000 zł.

 2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 15, który przyjmuje następującą treść: Zakup środków ochrony osobistej – 5 500 zł.

 3. Dodany zostaje do § 1 ust. 17 o następującej treści: Organizacja warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 4 000 zł.

 4. Dodany zostaje do § 1 ust. 18 o następującej treści: Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 7 000 zł.

 5. Dodany zostaje do § 1 ust. 19 o następującej treści: Turniej „First Clash” w Brzeźnie – 3 000 zł.

 6. Zmieniony zostaje § 1 ust. 16, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa – 50 541 zł.

Treść uchwały nr XI-36-20 zmieniająca uchwałę nr X-35-20 w sprawie rozdzielnia środków finasowych na działaność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020

 

Uchwała nr XI-37-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

W odpowiedzi na wystąpienie Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni doręczone pocztą elektroniczną w dniu 28 maja 2020 roku, Rada Dzielnicy Brzeźno przedstawia negatywne stanowisko odnośnie przedstawionych propozycji projektów poprowadzenia drogi rowerowej w pasie drogowym al. Gen. J. Hallera.

UZASADNIENIE

Rada Dzielnicy Brzeźno przeprowadziła konsultacje z mieszkańcami dzielnicy Brzeźno oraz wizję lokalną z przedstawicielami Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni (GZDiZ) i Referatu Mobilności Aktywnej (RMA) w dniu 17 czerwca 2020 r.

Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, realizowany projekt powinien uwzględniać następujące kryteria:

 1. zmniejszyć ruch rowerowy na nowowybudowanym pasie pieszo-rowerowym przy al. Hallera, (Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9) na odcinku od ul. Dworskiej do ul. Wczasy,

 2. łączyć się z drogami rowerowymi na wysokości al. M. Płażyńskiego,

 3. w miarę możliwości nie ograniczać ilości miejsc parkingowych przy al. Hallera na wysokości pętli tramwajowej,

 4. nie może utrudniać wyjazdu pojazdów z ul. Dworskiej w al. Hallera,

 5. bezpieczeństwo rowerzystów z uwzględnieniem pojazdów parkujących wzdłuż drogi,

 6. bezpieczny wjazd w drogę rowerową od strony północnej,

 7. bezpieczne przejazdy na wszystkich skrzyżowaniach z al. Hallera,

 8. pozostawić ruch pieszy po zachodniej stronie al. Hallera.

Zaprezentowane zostały propozycje dwóch projektów:

 1. przygotowany przez GZDiZ przewidujący przeznaczenie lewego pasa drogowego zachodniej części al. Hallera na drogę rowerową rozpoczynający się na wysokości ul. Wczasy i kończący na wysokości ul. Dworskiej,

 2. przygotowany przez RMA przewidujący przeznaczenie prawego pasa drogowego zachodniej części al. Hallera na drogę rowerową rozpoczynający się na wysokości ul. Wczasy i kończący na wysokości al. Płażyńskiego.

Oba rozwiązania eliminują obecne miejsca parkingowe znajdujące się po prawej stronie pasa drogowego.

Kwestią eliminującą rozwiązanie pierwsze jest zakończenie drogi rowerowej na wysokości ul. Dworskiej. Powoduje to konieczność przejazdu ze strony wschodniej na zachodnią (lub odwrotnie) część al. Hallera przez torowisko, by następnie przeciąć ul. Dworską. W efekcie utrudni to wjazd i wyjazd pojazdów z ul. Dworskiej. Ponadto manewr ten będzie trudny do wyegzekwowania na rowerzystach, skoro mogą poruszać się wzdłuż całej al. Hallera jedną stroną. Upłynnienie ruchu na skrzyżowaniu ul. Dworskiej z al. Hallera wymagać może zastosowania bardzo kosztownych rozwiązań technicznych, jak np. instalacja świateł drogowych.

Podstawową wadą rozwiązania drugiego jest ograniczenie ruchu samochodowego do jednego pasa na odcinku od ul. Dworskiej do al. Płażyńskiego. Zdecydowanie wpłynie to na ograniczenie możliwości wyjazdu z ul. Dworskiej (ruch pojazdów poruszających się al. Hallera w kierunku al. Płażyńskiego oraz skręcające z ul. Dworskiej w lewo będzie się łączył w tym miejscu).

Analizując obydwa rozwiązania, Rada Dzielnicy Brzeźno przychylała się do rozwiązania drugiego ze zmianą polegającą na przeniesieniu ruchu rowerowego na stary pas pieszo-rowerowy od miejsca wyjazdu z „Nadmorskiego Dworu”. Powstała w ten sposób droga rowerowa byłaby jednak tak krótka, iż zastanowić by się należało na sensownością jej wykonania. Wymagałoby to też wymuszenia ruchu rowerowego na zachodnią stronę już od al. Płażyńskiego.

Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, konieczne jest możliwie szybkie wykonanie docelowego, w pełni funkcjonalnego rozwiązania uwzględniającego kryteria podane na początku niniejszego uzasadnienia

Treść uchwały nr XI-37-20 w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie propozycji projektów poprowadzenia drogi rowerowej w pasie drogowym al. Gen. J. Hallera w Dzielnicy Brzeźno.

 

Uchwała nr XI-38-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości wyznaczenia dodatkowych miejsc na parkingi.

 § 2

Rada Dzielnicy Brzeźno wskazuje, jako przykładowe, następujące miejsca, które mogą być wykorzystane do wskazanego w par. 1 celu:

 1. działka oznaczona nr 69/75 obszar 045,

 2. działka oznaczona nr 23/6 obszar 022.

Uzasadnienie

Dzielnica Brzeźno jako dzielnica nadmorska nie jest przygotowana pod względem ilości miejsc parkingowych na zwiększony ruch w celach rekreacyjnych i turystycznych. Problem znalezienia wolnego miejsca parkingowego staje się krytyczny w każdy słoneczny weekend. W sezonie letnim skala problemu znacząco rośnie. Bardzo często możemy wówczas natknąć się na pojazdy parkujące na chodnikach (blokujących częściowo lub całkowicie swobodne przejście), na skrzyżowaniach dróg (ograniczając widoczność i bezpieczeństwo ich użytkowników), na trawnikach i terenach zielonych oraz terenach należących do wspólnot mieszkaniowych i osób prywatnych.

Intencją Rady Dzielnicy Brzeźno jest stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych prowadzonych przez wyznaczonych operatorów, a wskazane lokalizacje usytuowane w pobliżu głównych ciągów rekreacyjnych i turystycznych pozwolą skutecznie rozwiązać problem miejsc parkingowych w dzielnicy Brzeźno.

Treść uchwały nr XI-38-20 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowych parkingów w Gdańsku-Brzeźnie

 

Uchwała nr XI-39-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o rozważenie możliwości:

 1. wyznaczenia dodatkowych miejsc parkingowych zorientowanych ukośnie do ul. Gałczyńskiego na działce nr 71/11 obręb 045 (na przeciwko obecnie istniejących miejsc parkingowych) – miejsce oznaczone literą A na załączniku nr 1,

 2. na łuku drogi Gałczyńskiego w części znajdującej się na działce nr 71/11 obręb 045 odtworzenia terenu zielonego oraz wyznaczenia przejścia dla pieszych w kierunku przychodni lekarskiej – obszar oznaczony literą B na załączniku nr 1,

 3. wyremontowanie nawierzchni drogi ul. Gałczyńskiego na całej długości znajdującej się na działce nr 71/11 obręb 045 oraz nr 69/56 obszar 045.

 § 2

Mapa z zaznaczonym obszarem stanowi załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr IX / 36 / 20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 marca 2020 roku

mapa z zaznaczonymi obszarami

Mapa z zaznaczonymi obszarami

Uzasadnienie

Obszar wskazany w niniejszej uchwale znajduje się w bezpośrednim otoczeniu pawilonów handlowych i usługowych, przychodni lekarskiej, aptek, a po drugiej stronie ulicy pętli komunikacyjnej, wejścia na plażę, do Parku i promenady nadmorskiej. W związku z powyższym odbywa się tu bardzo wzmożony ruch pieszy i samochodowy. Miejsce to nie było remontowane od wielu lat. Zarówno chodniki jak i trawnik zostały rozjeżdżone przez parkujące tu samochody. Powstały tu liczne dziury, nierówności, zapadnięte lub popękane płytki. Nawierzchnia drogi jest również bardzo zniszczona. W okresach deszczów tworzą się liczne zastoiska wodne i błoto.

Wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych pozwoli uporządkować i ułatwić ruch samochodowy i pieszy w tym miejscu, a przywrócenie terenu zielonego i urządzenie ciągu pieszego (od Baru Perełka w kierunku przychodni lekarskiej) ucywilizuje ruch pieszy i przywróci estetykę tego miejsca. Niezbędne jest również odnowienie nawierzchni drogi (nienaprawianej już wiele lat) oraz zdewastowanych chodników.

Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, uporządkowanie i odnowienie tego terenu powinno być jednym z priorytetowych zadań Miasta Gdańska w najbliższym czasie.

 

 

 

 

 

Zdj. nr 1. Obszar oznaczony literą B na załączniku nr 1

zdjęcie ukazujące Obszar B kierunek wschodni 

 

Zdj. nr 2. Obszar oznaczony literą B na załączniku nr 1

 zdjęcie ukazujące Obszar B kierunek zachodni

 

Zdj. nr 3. Widok na chodnik i drogę

Zdjęcie ukazujące Drogę i Chodnik w kierunku zachodnim

 

Treść uchwały nr XI-39-20 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych i uporządkowania okolic ul. Gałczyńskiego

 

 

 

Protokoły:

 Protokół z XI Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 09 lipca 2020r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27