XIV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 18-12-2020

XIV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 18 grudnia 2020 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 Treść porządku obrad XIV sesji

Lista obecności

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Katarzyna Furmaniak
  4. Joanna Gręndzińska
  5. Jarosław Gudzowski
  6. Dariusz Lewandowski
  7. Marcin Łukjanowicz
  8. Piotr Mazurek

Treść listy obecności Sesji XIV Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr XIV-42-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

1. Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przystąpienie do sporządzenia projektu miejscowego palnu zagospodarowania przestrzennego dla działek o numerach 55/1, 60/1, 349/7, 349/8, 354/1, 59/1(obręb 59).

2. Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przekazanie działek o numerach 55/1, 60/1, 349/7, 349/8, 354/1, 59/1(obręb 59) na cele zieleni urządzonej.

 

UZASADNIENIE

Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi o rozpoczęcie prac nas opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wymienionych działek o numerach 55/1, 60/1, 349/7, 349/8, 354/1, 59/1.

Rada Dzielnicy sugeruje przekazanie działek na cele zieleni urządzonej, aby zapewnić zielony teren rekreacyjny urządzony, którego w tej dzielnicy brakuje.

Zgodnie z uchwałą nr XLV/1378/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 21lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młyniska - Letnica w Gdańsku teren ten obecnie przeznaczony jest pod zieleń chronioną, system melioracji oraz składowania popiołu. Obecnie będący w użytkowaniu wieczystym PGE Energa Ciepła do 2030 roku.

Z uwagi na powstające nowe osiedla oraz brak w okolicy parków, terenów rekreacyjnych obszar dawnego zasypanego jeziora Zaspa mógłby w przyszłości służyć mieszkańcom i tworzyć otwartą, ekologiczną dzielnicę krótkich odległości.

Treść uchwały nr XIV-42-20 w sprawie o wystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jeziora Zaspa.

 

Uchwała nr XIV-43-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

W uchwale Nr X/35/20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 maja 2020 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020 wprowadza się następujące zmiany:

  1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Zakup i montaż progów spowalniających wyspowych - 5 899 zł.

  2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 16, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa – 60 642 zł.

Treść uchwały nr XIV-43-20 zmieniająca uchwałę nr X-35-20 w sprawie rozdzielnia środków finasowych na działaność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2020

 

 Uchwała nr XIV-44-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

Określa się następujące zasady i ternminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2021  mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno:

1.  do dnia 20 stycznia 2021 roku - przyjmowanie pomysłów i propozycji od mieszkańców Dzielncy Brzeźno

1) bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Brzeźno,

2) pocztą elektroniczną pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

3) do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdaśńku,

4) podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w dniu 20 stycznia 2021 roku (środa) w godzinach 9:00 -10:00 oraz 17:00-18:00,

2. do 15 lutego 2021 roku - opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd Dzielncy Brzeźno, tj. projektu uchwły w sprawie rozdzielenia środków finansowych na dziąłaność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2021, a ponadto, w przypadku zadań, na które nie byłby wystarczających środków finasowych Rady dzielnicy Brzeźno, dodatkowo projektu uchwały w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielncy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2022.

3. do dnia 14 marca 2021 roku - zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźńo:

1) z przedstawieniem projektu budżetu radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany,

2) podanie w tym samym terminie projektu do publicznej wiadomości z zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Brzeźńo na sesję Rady Dzielnicy w celu uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu. 

Treść uchwały nr XIV-44-20 w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2021 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno

 

Uchwała nr XIV-45-2020

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:
§ 1

1. Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi do Prezydenta Miasta Gdańśka o pilne sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bogumiła Kobieli w Gdańsku (Nr działek: 449/3, 449/4, 453, 454, 455, 456/4, 457/4, 458, 459/1 543/1, 543/2,543/3, 459/2 obręb 045) 

§ 2

Granice opracowania określone w § 1 stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

 

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV / 45 / 20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 18 grudnia 2020 roku

 Załącznik do uchwały Nr XIV / 45 / 20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dania 18 grudnia 2020 roku.

Mapa z zaznaczonymi obszarami

Uzasadnienie

W opini Rady Dzielnicy Brzeźno, procedura przygotowania  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pozwoli mieszkańcom Dzielnicy Brzeźno wyrazić swoją opinię oraz wolę w sprawie zagospodarowania wskazanego obszaru.

 

Treść uchwały nr XIV-45-20 w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulicy Bogumiła Kobieli

 

Protokoły:

 Protokół z XIV Sesji Rady Dzielnicy Brzeźno, sporządzony w dniu 18 grudnia 2020r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27