XV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 23 lutego 2021 roku

XV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 23 lutego 2021 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 

Lista obecności

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Katarzyna Furmaniak
  4. Grabowska Monika
  5. Jarosław Gudzowski
  6. Kardasz Patrycja
  7. Marcin Łukjanowicz
  8. Mirosław Grażyna
  9. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XV Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr XV-46-2021

zmieniającą uchwałę Nr VIII/33/20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 23 stycznia 2020roku
w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych
na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 
§ 1
 
W uchwale Nr VIII/33/20 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 23 stycznia 2020 roku w sprawie
wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z
zakresu rozwoju infrastruktury wprowadza się następujące zmiany:
 
1. Zmieniony zostaje § 1, który przyjmuje następującą treść:
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 6300 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu
rozwoju infrastruktury, polegającego na wykonaniu projektu placu zabaw oraz jego
 
realizacji na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-
Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71.
 

UZASADNIENIE

We wskazanym miejscu znajduje się plac zabaw dla dzieci. Rada Dzielnicy Brzeźno
przekazała ze środków statutowych w roku 2019 kwotę 25 000 zł oraz w roku 2020 kwotę
1 075 zł na wymianę części urządzeń zabawowych. Dalsze prace wymagają wykonania
szczegółowego projektu oraz przeznaczenia dodatkowych środków finansowych.
Urządzenia zabawowe, znajdujące się obecnie na placu zabaw (poza nowowymienionymi)
są zużyte i wymagają wysokich nakładów finansowych na ich naprawę. Wykonanie
projektu oraz montaż nowych urządzeń zdecydowanie wpłynie na zwiększenie
atrakcyjności tego miejsca oraz poprawi jego bezpieczeństwo i funkcjonalność (np.
poprzez podział na strefy wiekowe). Brak dalszych inwestycji w tym miejscu doprowadzi
do likwidacji placu zabaw.
Kwota wskazana w par. 1 stanowi tylko część składową, jaką Rada Dzielnicy
Brzeźno zamierza przeznaczyć na wskazany plac zabaw. Wolą Rady Dzielnicy jest
przeznaczenie na ten cel również środków finansowych z roku 2020.

 

Uchwała nr XV-47-2021

w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację
przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 60 642 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
infrastruktury, polegającego na wykonaniu projektu placu zabaw oraz jego realizacji na
terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego
się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71.

UZASADNIENIE

We wskazanym miejscu znajduje się plac zabaw dla dzieci. Rada Dzielnicy Brzeźno
przekazała ze środków statutowych w roku 2019 kwotę 25 000 zł oraz w roku 2020 kwotę
1 075 zł na wymianę części urządzeń zabawowych. Dalsze prace wymagają wykonania
szczegółowego projektu oraz przeznaczenia dodatkowych środków finansowych.
Urządzenia zabawowe, znajdujące się obecnie na placu zabaw (poza nowowymienionymi)
są zużyte i wymagają wysokich nakładów finansowych na ich naprawę. Wykonanie
projektu oraz montaż nowych urządzeń zdecydowanie wpłynie na zwiększenie
atrakcyjności tego miejsca oraz poprawi jego bezpieczeństwo i funkcjonalność (np.
poprzez podział na strefy wiekowe). Brak dalszych inwestycji w tym miejscu doprowadzi
do likwidacji placu zabaw.
Kwota wskazana w par. 1 stanowi tylko część składową, jaką Rada Dzielnicy
Brzeźno zamierza przeznaczyć na wskazany plac zabaw. Wolą Rady Dzielnicy jest
przeznaczenie na ten cel również środków finansowych z roku 2019.

 Treść uchwały nr XV-47-21 w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.

 

 

Protokoły:

 Protokół z XV Sesji Rady sporządzony w dniu 23 lutego 2021 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27 Dzielnicy Brzeźno,