XVI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 11 marca 2021 roku

XVI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 11 marca 2021 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 

Lista obecności

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Mateusz Błażewicz
 3. Katarzyna Furmaniak
 4. Grabowska Monika
 5. Gręndzińska Joanna
 6. Jarosław Gudzowski
 7. Lewandowski Dariusz
 8. Marcin Łukjanowicz
 9. Mazurek Piotr
 10. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XVI Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XVI-48-2021

w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2021.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Określa się następujący sposób rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2021 roku:
 1. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 20 – 5000 zł.
 2. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – 5 000 zł.
 3. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 44 – 5 000 zł.
 4. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 67 – 5 000 zł.
 5. Zakup wyposażenia i/lub spotkania autorskie w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Dworskiej 27 – 5 000 zł.
 6. Wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i integracyjne oraz zakup środków ochrony osobistej dla seniorów z Dzielnicy Brzeźno realizowane we współpracy z organizacjami seniorskimi działającymi w dzielnicy – 4 000 zł.
 7. Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 12 500 zł
 8. Organizacja warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 4 500 zł.
 9. Turniej tenisowy (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 2 000 zł.
 10. Turniej „First Clash” w Brzeźnie (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 3 000 zł.
 11. Wykonanie projektu „Multi Parku” rekreacyjno-wypoczynkowego na placu znajdującym się przy ul. Gdańskiej w Brzeźnie oraz jego realizacja – I etap – 60000 zł.
 12. Wymiana gablot informacyjnych – 4 500 zł.
 13. Zakup środków ochrony osobistej – 5 000 zł.
 14. Rezerwa finansowa – 83 548 zł.

 

Uchwała nr XVI-49-2021

 w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem oujęcie ich w projekcie budżetu Miasta na rok budżetowy 2022.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące zadania priorytetowe dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem oujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2022:

 1. Modernizacja skrzyżowania al. Hallera z ul. Dworską w celu poprawy bezpieczeństwa pieszych.
 2. Remont pasa drogowego, ciągu pieszego i pasa zieleni lub wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych przy ul. Gałczyńskiego (z tyłu Baru „Perełka”, działka nr 71/11, 69/13 oraz 69/56 w obrębie 45).
 3. Budowa basenu przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w Gdańsku przy ul. Krasickiego 10.
 4. Cofnięcie przejścia dla pieszych znajdującego się na ul. Łozy (skrzyżowanie z ul. Gdańską), tak, aby umożliwić zatrzymanie się samochodu przed wjechaniem w ul. Gdańską.
 5. Zakup i montaż sygnalizatora świetlnego, którego czerwone światło byłoby wyzwalane automatycznie przez nadjeżdżający tramwaj na przejeździe tramwajowym przy ul. Południowej oraz na przejeździe tramwajowym przy ul. PCK z ul. Gdańską.
 6. Remont ul. Zdrojowej (dojścia do plaży) oraz pozostałości starego mola.
 7. Dostawienie ławek na placu na końcu ul. Zdrojowej (przed wejściem na stare molo.
 8. Odbudowa starego mola przy ul. Zdrojowej.
 9. Wykonanie parkingu wzdłuż ul. Dunikowskiego 17 (nr działki 107/12, obręb 045).
 10. Ogrodzenie placu zabaw na wysokości al. Gen. J. Hallera 235.
 11. Montaż progów spowalniających na ul. Mazurskiej ( nr działki 111/1, obręb 034) oraz postawienie odpowiednich znaków ograniczających prędkość do 30km/h.
 12. Cięcia pielęgnacyjne lub wycięcie topól przy ul. Gdańskiej (obok Lidla), pomiędzy ul. Gałczyńskiego i Krasickiego, przy ul. Portowców (obok parkingu), przy ul. Łozy 78-80, przy ul. Gdańskiej obok sklepu Biedronka w kierunku ul. Kobieli (przy blaszanych garażach) i likwidacja samosiejek.
 13. Uporządkowanie terenów zielonych przy ul. Sybiraków w porozumieniu Miasta Gdańska z właścicielem terenu (PKP). 
 14. Zakup i montaż tablicy informacyjnej „Witamy w Brzeźnie” na deptaku w ciągu pieszym na przedłużeniu al. Jana Pawła II.
 15. Wykonanie ścianki do tenisa obok boiska do koszykówki na tzw. „Placu Sąsiedzkim” (na terenie znajdującym się z tyłu „Projektorni” GAK.
 16. Wyrównanie nawierzchni jezdni przy ul. Łozy 9.
 17. Wykonanie elementów wydających błyski (efekt stroboskopowy) na przejeździe rowerowym na ul. Krasickiego (na wjeździe na wiadukt łączący Brzeźno z Nowym Portem) wzorem umieszczonego oznakowania przejścia dla pieszych przy al. Gen. J. Hallera w rejonie ul. Konarskiego.
 18. Posadowienie na gruncie będącym własnością Miasta Gdańska w pasie drogowym przy al. Gen. J. Hallera (pomiędzy al. Gen. J. Hallera 232 a dawnymi torami łuczniczymi) pomnika lub tablicy upamiętniającej dawny cmentarz, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu, iż teren ten jest elementem pasa drogowego.
 19. Zakup i instalacja kraników do opłukiwania stóp przy wejściach na plażę w Gdańsku-Brzeźnie, przy których zainstalowane są wodopoje oraz toalety.
 20. Modernizacja ul. Gdańskiej z wyznaczeniem drogi rowerowej.
 21. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Czarny Dwór i/lub przez lasek znajdujący się nadziałce nr 29/6 obręb 022.
 22. Dobudowanie fragmentu jezdni i utworzenie skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. Emilii Plater obok sklepu Żabka (działka nr 247/2, obręb 034).
 23. Zakup i montaż tablicy informacyjnej o historii Punktu Humblodta i sylwetki Alexandra Humboldta.
 24. Stworzenie napisu „Brzeźno” 3D z kwiatów na rondzie przy al. Hallera i ul. Czarny Dwór.
 25. Utworzenie zieleńca przy ul. Chodkiewicza – za pawilonami handlowo-usługowymi (obok piekarni, nr działki 352/59, obręb 34), zgodnie z obietnicą Prezydenta Pawła Adamowicza.
 26. Wykonanie nowego zieleńca kwiatowego w miejskiej przestrzeni publicznej między blokiem PCK 10 a ul. Dworską (nr działki 379/20 w obrębie 34), zgodnie z obietnicą Prezydenta Pawła Adamowicza.
 27. Remont jezdni między Hallera 233A a 235 do ul. Chodkiewicza (nr działki 352/59 obręb 034).
 28. .Remont jezdni i chodnika między ul. Chodkiewicza i Dworską (nr działki 352/54, 352/48, 354/9 w obrębie 34).
 29. Remont chodnika z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych przed biblioteką przy ul. Dworskiej / PCK (działka nr 367/33 w obrębie 34).
 30. Remont drogi oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. PCK od strony „Projektorni” - Gdańskiego Archipelagu Kultury (działki nr 367/33, 379/20 w obrębie 34)
 31. Wykonanie stylowych tablic informacyjnych dla trzech brzeźnieńskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, tj. Willi Kullinga przy ul.Sterniczej 2, Domu Zdrojowego oraz Willi Schmidt.
 32. Wykonanie iluminacji świetlnej Willi Kullinga przy ul. Sterniczej 2.
 33. Wykonanie remontu boiska do koszykówki przy al. Hallera i i ul. Korzeniowskiego (nr działki 145/4, obręb 34).
 34. Budowa jezdni wzdłuż ul. Dworskiej 30 (nr działki 367/33 w obrębie 34)
 35. Uporządkowanie ciągu pieszego między budynkami Dworska 27, Dworska 33 i Dworska 35 w Gdańsku-Brzeźnie.
 36. Remont ul. Mazurskiej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).37.Remont ul. Korzeniowskiego z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
 37. Remont ul. Korzeniowskiego z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacj deszczowa).
 38. Remont ul. Orlej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
 39. Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Emilii Plater
 40. Poprawa stanu studni chłonnych na ul. Korzeniowskiego, Mazurskiej, Orlej i Plater.
 41. Wykonanie dodatkowych studni chłonnych na ul. Mazurskiej, Korzeniowskiego i Plater.
 42. Zakup i montaż stojaków rowerowych przy budynkach w Dzielnicy Brzeźno.
 43. Wymiana płotu na granicach działek miejskich i Spółdzielni Mieszkaniowej Brzeźno.
 44. Remont ulicy Polskiego Czerwonego Krzyża wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających lub wyniesionych przejść dla pieszych (nr działki 379/16 w obrębie 34).
 45. Wykonanie utwardzonego ciągu pieszego łączącego przejście dla pieszych do sklepu Lidl z ul. Dworską (przez Plac Sąsiedzki – za Projektornią GAK) z nowymi nasadzeniami zieleni (nr działki 367/32, obręb 34).
 46. Wykonanie przejścia dla pieszych w formie szerokiego progu zwalniającego wzdłuż ul. Gdańskiej przy wyjeździe z parkingu Lidla na terenie należącym do Gminy Gdańsk (na wzór progu znajdującego się przy sklepie Biedronka przy tej ulicy).
 47. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską (po obu stronach jezdni al. Hallera), na wysokości Hallera 247 oraz przy ul. Krasickiego (2 przejścia na skrzyżowaniu z ul. Zdrojową przy przystanku tramwajowym i autobusowym).
 48. Budowa boiska do piłki nożnej w okolicach al. Gen. J. Hallera.
 49. Montaż monitoringu kamer miejskich na skrzyżowaniach ulic Łozy-Gdańska-PCK, Płażyńskiego-Gdańska, Dworska-Hallera, Wczasy-Hallera.
 50. Przywrócenie do zasobów miejskich terenów po byłe Hali Plażowej (nr 84 i 86/1 obr 34).

 Treść Uchwały nr XVI/49/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku

Uchwała nr XVI-50-2021

w sprawie wystąpienia Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku do RadyDzielnicy Brzeźno w sprawie zmiany nazwy zespołu przystanków autobusowych itramwajowych „Brzeźno”.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
W odpowiedzi na pismo Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku z dnia 18 lutego2021 r. (ZTM/NP/956/DK//P-45/21)
Rada Dzielnicy Brzeźno wyraża pozytywną opinię w sprawie zmiany zespołu przystanków autobusowych i tramwajowych „Brzeźno” na „Brzeźno Dom Zdrojowy”.
 

UZASADNIENIE

Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, zmiana nazwy zespołu przystanków autobusowych i tramwajowych przy ul. Zdrojowej z „Brzeźno” na „Brzeźno Dom Zdrojowy”
jest ze wszech miar korzystne.W niedługim czasie dobiegnie końca remont Domu Zdrojowego – niewątpliwie najpiękniejszego zabytku Dzielnicy Brzeźno.
Zmiana nazwy przystanków bezpośrednio nawiązuje do historycznej nazwy tego miejsca, a jego nazwa ponownie powróci do codziennego obiegu.
Ma to też walor marketingowy, promujący historię Brzeźna oraz funkcje, którą obecnie pełni bądź będzie pełnić – turystyczną , rekreacyjną , edukacyjną.
Osoby korzystające z komunikacji miejskiej otrzymają dodatkową informację o miejscu, w którym się znajdują. Jest to szczególnie korzystne dla osób spoza naszej dzielnicy oraz turystów.
Miejsce, do którego się udają, staje się jednoznaczne i nie budzące wątpliwości.Jedynym niekorzystnym skutkiem zmiany nazwy jest jego wydłużenie, co sprawi w praktyce zmniejszenie czcionki na tablicach informacyjnych, rozkładach jazdy czy monitorach autobusowych i tramwajowych wyświetlających nazwy przystanków.
Ten ostatni element będzie mógł być wyeliminowany poprzez odczytywane komunikaty głosowe.
Wyremontowany, pięknie zagospodarowany Dom Zdrojowy; zlikwidowanie „Dziury Wstydu” z estetycznym urządzeniem terenu po Hali Plażowej;
odświeżenie dojścia do plaży; w przyszłości, mamy nadzieję, rekonstrukcja starego mola – miejsce to nabiera nowej wartości dla Dzielnicy Brzeźno i będzie niewątpliwie powodem do dumy.
Zmiana nazwy na „Brzeźno Dom Zdrojowy” odzwierciedli zmiany następujące w tym miejscu oraz jego odnowiony charakter.
 

 

Protokoły:

 Protokół z XVI Sesji Rady sporządzony w dniu 11 marca 2021 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27 Dzielnicy Brzeźno,