XVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 28 października 2021 roku

XVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 28 paździrnika 2021 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 

Lista obecności

  1. Katarzyna Furmaniak
  2. Grabowska Monika
  3. Gręndzińska Joanna
  4. Jarosław Gudzowski
  5. Marcin Łukjanowicz
  6. Mazurek Piotr
  7. Mirosław Grażyna
  8. Strebejko Szymon
  9. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XVIII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XVIII-59-2021

zmieniającą uchwałę Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2021.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1

 

W uchwale Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie
rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku
2021 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodany zostaje do § 1 ust. 18 o następującej treści: Budowa wybiegu dla psów na
Placu Sąsiedzkim – 1 000 zł.
2. Dodany zostaje do § 1 ust. 19 o następującej treści: Montaż urządzeń do kalisteniki
na Placu Sąsiedzkim – 8 900 zł.
3. Z § 1 uchylony zostaje ust. 11.
4. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa
finansowa – 74 837 zł.

 

Uchwała nr XVIII-60-2021

 w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2022 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno
na rok 2022 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno:
1. do dnia 24 listopada 2021 roku – przyjmowanie pomysłów i propozycji od
mieszkańców Dzielnicy Brzeźno:
1) bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Brzeźno,
2) pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku,
4) podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w
dniach 3 i 17 listopada 2021 roku (środa) w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 17:00 –
18:00,
2. do 15 grudnia 2021 roku – opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd
Dzielnicy Brzeźno, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych
na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022. Zadania, na które nie
byłoby wystarczających środków finansowych Dzielnicy Brzeźno, zostaną ujęte w
uchwale w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z
wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2023.
3. do dnia 31 stycznia 2022 roku – zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźno:
1) z przedstawieniem projektu budżetu Radnym na co najmniej 14 dni przed
wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany,
2) podanie w tym samym terminie projektu budżetu do publicznej wiadomości z
zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Brzeźno na sesję Rady Dzielnicy w celu
uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu.

 Treść Uchwały nr XVIII/60/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 28października 2021 roku

 

Uchwała nr XVIII-61-2021

w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon ulic Krasickiego i Sybiraków.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1

 

Rada Dzielnicy Brzeźno przedstawia pozytywne stanowisko odnośnie projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko w Brzeźnie rejon ulic Krasickiego i Sybiraków opublikowanego przez Biuro
Rozwoju Gdańska w dniu 18 października 2021 roku.

UZASADNIENIE

Głównym celem wprowadzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego w Brzeźnie rejon ulic Krasickiego i Sybiraków, oznaczonego numerem
planu 0320, jest przygotowanie warunków formalno-prawnych pod realizację inwestycji
planowanej w tym miejscu, jaką jest budowa basenu.
Rada Dzielnicy Brzeźno, przedstawiając pozytywne stanowisko w odniesieniu do
projektu mpzp 0320 wyraża swoje poparcie dla tego typu inwestycji.

Poparcie dla budowy basenu w Dzielnicy Brzeźno Rada przedstawiała w uchwałach o zadaniach priorytetowych
dla Dzielnicy Brzeźno w obecnej kadencji.
Rada Dzielnicy Brzeźno zwraca uwagę, że budowa planowanej drogi
w wyznaczonym miejscu może stanowić problem dla części mieszkańców oraz budzić ich sprzeciw.

 
 
 

Uchwała nr XVIII-62-2021

w sprawie wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o uporządkowanie zieleni przy ul. Gwiazdowskiego w Gdańsku-Brzeźnie
 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o
uporządkowanie zieleni i wycięcie dziko rosnących krzaków wzdłuż drogi przy ul.
Gwiazdowskiego 64 - 92.
 

UZASADNIENIE

 

Na wskazanym odcinku drogi, za płotem przynależnym do posesji prywatnych
rosną w sposób niekontrolowany krzaki. Są to w zdecydowanej większości rośliny szybko
rosnące i mocno krzewiące się. Ponieważ część z nich nie była przycinana już od
dłuższego czasu, rozrosły się do rozmiarów utrudniających swobodny przejazd
samochodami osobowymi. W przypadku parkowania pojazdów po drugiej stronie ulicy,
przejazd samochodem bez przetarcia się przez krzaki jest niemożliwy.
Próby rozwiązania tego problemu były podejmowane z GZDiZ oraz Strażą Miejską
w poprzedniej jak i obecnej kadencji Rady Dzielnicy. Nieskuteczne.
Celem niniejsze interwencji jest doprowadzenie do stanu zgodnego z prawem na

wskazanym odcinku ulicy Gwiazdowskiego.

 
 
 

Uchwała nr XVIII-63-2021

 w sprawie o utworzenie pasa drogowego łączącego ulice Emilii Plater i Dworską.
 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydent Miasta Gdańska o utworzenie na
działkach nr 247/2 oraz 519 obręb 034 pasa drogowego łączącego ulice Emilii Plater z ulicą Dworską.

§ 2
 
Wniosek mieszkańców wraz z podpisami stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
UZASADNIENIE
 
Dojazd do ul. Emilii Plater jest możliwy od strony ul. Chodkiewicza. Część osób
„skraca” sobie jednak drogę i wjeżdża na ul. Plater od strony ul. Dworskiej przez
wymienione w par. 1 działki. Nawierzchnię działki 247/2 stanowi ubita ziemia. Ze względu
na przejeżdżające przez nią pojazdy, nie ma możliwości utrzymania na niej zieleni.
Wykonanie połączenia drogowego pozwoliłoby uporządkować teren i umożliwiłoby
korzystanie z tego „naturalnego” przejazdu zgodnie z prawem.
 
 

Protokoły:

 Protokół z XVIII Sesji Rady sporządzony w dniu 28 października 2021 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27