XX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 14 lutego 2022 roku.

XX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 14 lutego 2022 roku w trybie online.

Przebieg sesji:

Porządek obrad:

 Treść porządku obrad

Lista obecności

  1. Błażewicz Mateusz
  2. Grabowska Monika
  3. Gręndzińska Joanna
  4. Gudzowski Jarosław
  5. lewandowski Dariusz
  6. Łukjanowicz Marcin
  7. Mazurek Piotr
  8. Mirosław Grażyna
  9. Strebejko Szymon
  10. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XX Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XX-65-2022

w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1

 Określa się następujący sposób rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2022 roku:

1. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 20 – 5 000 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – 5 000 zł.
3. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 44 – 5 000 zł.
4. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 67 – 5 000 zł.
5. Zakup wyposażenia i/lub spotkania autorskie w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Dworskiej 27 – 7 500 zł.
6. Wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i integracyjne oraz zakup środków ochrony osobistej dla seniorów z Dzielnicy Brzeźno realizowane we współpracy z organizacjami seniorskimi działającymi w dzielnicy – 3 500 zł.
7. Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 43 300 zł
8. Organizacja warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 4 500 zł.
9. Turniej tenisowy (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 1 000 zł
10. Turniej „First Clash” w Brzeźnie (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 4 000 zł.
11. Rezerwa finansowa – 111 920 zł.

 

Uchwała nr XX-66-2022

w sprawie kampanii informacyjnej dotyczącej wpływu stosowania środków pirotechnicznych na zwierzęta domowe, dziko-żyjące, mieszkańców oraz środowisko.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o
podjęcie działań polegających na przygotowaniu oraz wdrożeniu kampanii informacyjnej
skierowanej do mieszkańców Gdańska informującej o wpływie stosowania środków
pirotechnicznych na środowisko, zwierzęta domowe i dzikie, oraz samych mieszkańców.
 
Uzasadnienie
Najbardziej efektowną i widowiskową częścią powitania Nowego Roku są niewątpliwie fajerwerki.
Jest to tradycja głęboko zakorzeniona praktycznie na całym świecie.
Skutki stosowania fajerwerków oraz innych środków pirotechnicznych mogą mieć negatywny wpływ na otaczające środowisko.
Obowiązujące obecnie w Polsce prawo zezwala na stosowanie fajerwerków tylko w dwa dni w roku, tj. 31 grudnia oraz 1 stycznia.
Gdańsk poszedł krok dalej i nie wita Nowego Roku fajerwerkami lecz robi to w sposób zdecydowanie mniej inwazyjny.
W Europie jest coraz więcej miast, które zdecydowały się na całkowity zakaż używania
środków pirotechnicznych przez osoby prywatne, w tym w Polsce (np. Zakopane, które podjęło uchwałę XV/181/2019 z 23 grudnia 2019 roku).
Powstaje coraz więcej grup i stowarzyszeń badających wpływ stosowania środków pirotechnicznych na środowisko
oraz działających na rzecz zaprzestania ich używania w przestrzeni publicznej.
W ramach swojej działalności prowadzą one kampanie informacyjne.
Ich zasięg jest niewielki, a informacje trafiają z reguły do niewielkiego grona odbiorców.
Radni Dzielnicy Brzeźno są zdania, że gmina Gdańsk powinna przygotować i
wdrożyć szeroką kampanię informacyjną w zakresie szkodliwości stosowania środków pirotechnicznych.
Powinna być ona skierowana zarówno do dzieci w wieku przedszkolnym
oraz szkolnym, jak i do osób pełnoletnich – potencjalnych użytkowników fajerwerków.
Kampania powinna być prowadzona długofalowo z intensyfikacją bezpośrednio przed Nowym Rokiem.
 

 

Uchwała nr XX-67-2022

w sprawie wyremontowania wieży ciśnień w Gdańsku-Brzeźnie.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o pozyskanie
i wyremontowanie wieży ciśnień znajdującej się między wiaduktami na ul.Uczniowskiej i Al. M. Płażyńskiego. 
 
Uzasadnienie
Właścicielem wieży ciśnień znajdującej się na działce nr 43/8 obręb 044 jest jedna ze spółek PKP.
Obiekt znajduje się przy samym wjeździe do Brzeźna przy jednej zważniejszych arterii komunikacyjnych Trójmiasta.
Obok znajduje się stadion piłkarski, na którym odbywają się nie tylko mecze piłkarskie, ale także koncerty
oraz inne imprezy o charakterze masowym.
W najbliższym sąsiedztwie powstają nowe osiedla (w Letnicy), nowoczesne obiekty usługowe z salonami samochodowymi.
Podjęte uchwały o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego również przewidują dalsze zagospodarowanie tego terenu.
Obszar w bezpośrednim sąsiedztwie szybko zmienia się w nowoczesne centrum mieszkalno-usługowe.
W centrum tych zmian znajduje się opuszczona i niszczejąca od lat wieża ciśnień.
Intencją wniosku Rady Dzielnicy Brzeźno jest podjęcie działań, które w efekcie końcowym,
doprowadzą do wyremontowania i oddania do użytku tego obiektu.
Jako jedne z potencjalnych możliwości można by rozważyć np.:
1. podjęcie rozmów z właścicielem obiektu „zmuszających” go do jego
wyremontowania,
2. przejęcie obiektu w celu wyremontowania go ze środków samorządowych.
Obiekt mógłby być zagospodarowany w celach edukacyjnych.
 

 

Uchwała nr XX-68-2022

w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1

 Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 40 000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
infrastruktury, polegającego na rewitalizacji placu zabaw na terenie obecnego placu zabaw
przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr
działki 69/71.

Uzasadnienie
We wskazanym miejscu znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Rada Dzielnicy Brzeźno przekazała ze środków statutowych w roku 2019 kwotę 25 000 zł
oraz w roku 2020 kwotę 1 075 zł na wymianę części urządzeń zabawowych.
Kolejna kwota w wysokości 66 942 zł została w 2021 roku przeznaczona z dodatkowych środków finansowych.
Część dodatkowych środków finansowych z 2022 roku pozwolą na instalację kolejnych elementów wyposażenia placu zabaw.
Urządzenia zabawowe, znajdujące się obecnie na placu zabaw (poza nowowymienionymi)są zużyte
i wymagają wysokich nakładów finansowych na ich naprawę.
Wykonanie projektu oraz montaż nowych urządzeń zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tego miejsca
oraz poprawi jego bezpieczeństwo i funkcjonalność (np.poprzez podział na strefy wiekowe).
Brak dalszych inwestycji w tym miejscu doprowadzi do likwidacji placu zabaw.

 

 

Uchwała nr XX-69-2022

w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację  przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych
w wysokości 36 837 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju
infrastruktury, polegającego na rewitalizacji placu zabaw na terenie obecnego placu zabaw
przy al. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 034, nr działki
352/59.
 
Uzasadnienie
We wskazanym miejscu znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Kwota, jaką Rada Dzielnicy Brzeźno planuje przeznaczyć z dodatkowych środków finansowych pozwoli na opracowanie planu rewitalizacji placu zabaw oraz jego częściową modernizację.
Projekt rewitalizacji wskazanego placu zabaw został wstępnie przygotowanyi zweryfikowany w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 i opiewał na kwotę 85 000 zł.
W kolejnych latach możliwa będzie kontynuacja jego rewitalizacji w ramach środków statutowych Dzielnicy Brzeźno bądź przyszłych edycji Budżetu Obywatelskiego.
Urządzenia zabawowe, znajdujące się obecnie na placu zabaw są zużyte i wymagają nakładów finansowych na ich naprawę lub wymianę. Unowocześnienie placu zabaw
zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tego miejsca oraz poprawi jego bezpieczeństwo i funkcjonalność.

 

 

Protokoły:

 Protokół z XX Sesji Rady sporządzony w dniu 14 lutego 2022 r. (sesja odbyła się online)