XXII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 17 maja 2022

XXII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 17 maja 2022 roku

Przebieg sesji:

 

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosłąw Bielecki
 2. Błażewicz Mateusz
 3. Furmaniak Katarzyna
 4. Grabowska Monika
 5. Gręndzińska Joanna
 6. Gudzowski Jarosław
 7. Kardasz Patrycja
 8. Lewandowski Dariusz
 9. Łukjanowicz Marcin
 10. Mazurek Piotr
 11. Mirosław Grażyna
 12. Strebejko Szymon
 13. Zielniński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

Uchwała nr XXII-70-22

w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno na rok 2023.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

Określa się następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2023:


1. Gruntowne uporządkowanie terenów zielonych na tzw. Placu i Sadzie Sąsiedzkim
polegające na usunięciu roślinności inwazyjnej i dziko rosnącej, dokonaniu
nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych i wartościowych, utwardzenie przedeptów,
zamontowania ławek, ogólnego przygotowania terenu pod cele wypoczynkowo –
rekreacyjne. Teren ten powinien być w całości i całkowicie wyłączony z
jakichkolwiek planów zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy innej. Nr działki
376/4, obręb 034.
2. Dodatkowe koszenia traw i sprzątanie terenów zielonych, zwłaszcza w okresie
wzmożonego ruchu turystycznego - co najmniej 4 razu w roku.
3. Montaż dodatkowych koszy na śmieci i ławek do posadowienia na chodniku w
Dzielnicy Brzeźno, a w szczególności wzdłuż ulicy Chodkiewicza i al. Hallera od
strony zachodniej.
4. Wykonanie oświetlenia ulicy Bogumiła Kobieli.
5. Wykonanie przeglądu oraz cięć pielęgnacyjnych drzewostanu w dzielnicy Brzeźno
(zwłaszcza topól) z uwzględnieniem tych znajdujących się przy ul. Gdańskiej (obok
Lidla), pomiędzy ul. Gałczyńskiego i Krasickiego, przy ul. Portowców (obok
parkingu), przy ul. Dunikowskiego, przy ul. Łozy 78-80, przy ul. Gdańskiej obok
sklepu Biedronka w kierunku ul. Kobieli (przy blaszanych garażach), w pasie
nadmorskim i likwidacja samosiejek.
6. Uporządkowanie terenu zielonego znajdującego się przy ul. Kobieli (obok garaży)
polegającego na likwidacji wysypiska śmieci, wyrównania terenu, usunięcia
samosiejek i dziko rosnących krzewów. Wskazany teren znajduje się na działce nr
475/321 w obrębie 045.
7. Uporządkowanie terenów zielonych znajdujących się w okolicach bunkrów oraz ul.
Sybiraków polegających na usunięciu śmieci, samosiejek i dziko rosnących
krzewów. Numery działek: 119 i 259, obręb 045.
8. Wyznaczenie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej od al. M. Płażyńskiego w
kierunku Nowego Portu.
9. Usunięcie krzewów rosnących wzdłuż ulicy Gwiazdowskiego (nieprawidłowo
posadzona roślinność na terenie miejskim w bezpośrednim sąsiedztwie pasa
drogowego, której korony krzaków i drzew wchodzi w światło drogi). Wykonanie
całościowego projektu zagospodarowania przestrzeni ulicy Gwiazdowskiego (całejdziałki drogowej) z uwzględnieniem korekty istniejącej zieleni w tym nasadzeń
wykonanych przed prywatnymi posesjami.
10. Zakup i montaż oświetlenia ulicznego oraz remont nawierzchni chodnika i jezdni
przy ul. Chodkiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Dworską do Domu Opieki
„Za Sosnami” znajdującym się przy al. Gen. J. Hallera 227A w Gdańsku-Brzeźnie.
11. Wykonanie ścianki do tenisa obok boiska do koszykówki na tzw. „Placu
Sąsiedzkim” (na terenie znajdującym się z tyłu „Projektorni” GAK.
12. Wykonanie elementów wydających błyski (efekt stroboskopowy) na przejeździe
rowerowym na ul. Krasickiego (na wjeździe na wiadukt łączący Brzeźno z Nowym
Portem) oraz przed przejazdem tramwajowym po obu stronach na ul. Południowej
wzorem umieszczonego oznakowania przejścia dla pieszych przy al. Gen. J.
Hallera w rejonie ul. Konarskiego.
13. Posadowienie na gruncie będącym własnością Miasta Gdańska w pasie drogowym
przy al. Gen. J. Hallera (pomiędzy al. Gen. J. Hallera 232 a dawnymi torami
łuczniczymi) pomnika lub tablicy upamiętniającej dawny cmentarz, z
uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu, iż teren ten jest elementem pasa
drogowego.
14. Remont kapitalny placów zabaw przy ul. Broniewskiego i al. Hallera polegający na
wymianie urządzeń zabawowych na nowe.
15. Budowa placu zabaw przy ul. Zelwerowicza. Rada Dzielnicy Brzeźno sfinansowała
I etap budowy placu.
16. Zakup i instalacja kraników do opłukiwania stóp przy wejściach na plażę.
17. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Czarny Dwór.
18. Dobudowanie fragmentu jezdni i utworzenie skrzyżowania ul. Dworskiej z ul. Emilii
Plater obok sklepu Żabka.
19. Zakup i montaż tablicy informacyjnej o historii Punktu Humblodta i sylwetki
Alexandra Humboldta.
20. Utworzenie zieleńca przy ul. Chodkiewicza – za pawilonami handlowo-usługowymi
(obok piekarni, nr działki 352/59, obręb 34).
21. Zagospodarowanie terenu dawnych ogródków działkowych przy al. Hallera jako
przedłużenia Parku Reagana.
22. Wykonanie nowego zieleńca kwiatowego w miejskiej przestrzeni publicznej między
blokiem PCK 10 a ul. Dworską (nr działki 379/20 w obrębie 34).
23. Remont jezdni między Hallera 233A a 235 do ul. Chodkiewicza (nr działki 352/59
obręb 034).
24. Remont jezdni i chodnika między ul. Chodkiewicza i Dworską (nr działki 352/54,
352/48, 354/9 w obrębie 34).
25. Remont chodnika z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych przed
biblioteką przy ul. Dworskiej / PCK (działka nr 367/33 w obrębie 34).
26. Remont drogi oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. PCK od strony „Projektorni” -
Gdańskiego Archipelagu Kultury (działki nr 367/33, 379/20 w obrębie 34)
27. Wykonanie stylowych tablic informacyjnych dla dwóch brzeźnieńskich zabytków
wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, tj. Willi Kullinga przy ul.
Sterniczej 2 oraz Willi Schmidt.
28. Wykonanie tablicy informacyjnej dot. dawnej Hali Plażowej przy ul. Zdrojowej.
29. Odzyskanie nieruchomości (działka 86 i 84/1, obręb 034) do zasobów miejskich a
następnie odbudowa Hali Plażowej w ramach inwestycji miejskich.
30. Kompleksowy remont terenu znajdującego się przy ul. Gałczyńskiego obok
pawilonów handlowo – usługowych, działka nr 71/11, 69/13 oraz 69/56 w obrębie
45 z uwzględnieniem znajdującego się tam pasa drogowego, ciągu pieszego i pasa
zieleni i/lub wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych.
31. Wykonanie nawierzchni utwardzonej ul. Dworskiej w części znajdującej się międzypawilonami handlowo-usługowymi przy Dworskiej 27 a garażami, działka nr 367/33,
obręb 34.
32. Uporządkowanie ciągu pieszego między budynkami Dworska 27, Dworska 33 i
Dworska 35 w Gdańsku-Brzeźnie.
33. Wykonania oświetlenia ciągu pieszego al. Hallera na odcinku od ul. Wczasy do ul.
Brzeźnieńskiej.
34. Odrestaurowanie i wykonanie remontu adaptacyjnego budynków znajdujących się
przy ul. Zdrojowej 1 i 4.
35. Cofnięcie przejścia dla pieszych o 2 metry na ul. Łozy (skrzyżowanie z ul. Gdańską)
w celu ograniczenia kolizji między pieszymi przechodzącymi przez pasy a
samochodami wyjeżdżającymi z ul. Łozy.
36. Remont ul. Mazurskiej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja
deszczowa).
37. Wykonanie odwodnienia na terenie miejskim znajdującym się przy ul. Pułaskiego
13/17.
38. Remont ul. Korzeniowskiego z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu
(kanalizacja deszczowa).
39. Remont ul. Orlej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja
deszczowa).
40. Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Emilii Plater
41. Poprawa stanu studni chłonnych na ul. Korzeniowskiego, Mazurskiej, Orlej i Plater.
42. Wykonanie dodatkowych studni chłonnych na ul. Mazurskiej, Korzeniowskiego i
Plater.
43. Remont ulicy PCK wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem
montażu progów zwalniających lub wyniesionych przejść dla pieszych (nr działki
379/16 w obrębie 34).
44. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Gdańskiej przy
wyjeździe z parkingu Lidla na terenie należącym do Gminy Gdańsk (na wzór progu
znajdującego się przy sklepie Biedronka przy tej ulicy).
45. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Gdańską między sklepem „Lidl” a
Placem Sąsiedzkim.
46. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul.
Dworską (po obu stronach jezdni al. Hallera) oraz na wysokości Hallera 247.
47. Pozyskanie do zasobów miejskich wieży ciśnień znajdującej się przy ul.
Kochanowskiego a następnie odrestaurowanie i wykonanie remontu adaptacyjnego
budynku.
48. Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie przystanku tramwajowego oraz przejścia dla
pieszych znajdującego się przy ul. Krasickiego obok ZSO 10 ze względu na dzieci
skracających sobie drogę do szkoły z przystanków komunikacyjnych w miejscu
niedozwolonym.
49. Zwiększenie bezpieczeństwa skrzyżowania ulic Gdańskiej, Gałczyńskiego,
Krasickiego i Południowej ze względu na dużą ilość niebezpiecznych sytuacji.
50. Instalacja progów spowalniających na ul. Mazurskiej.
51. Remont ciągu pieszego przy ul. Południowej.

 

Uchwała nr XXII-71-22

zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

W uchwale Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodany zostaje do § 1 ust. 12 o następującej treści: wydarzenie artystyczne w
ramach festiwalu „Fląder Festiwal” - 12 000 zł.
2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 11, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa
finansowa – 99 920 zł.

 

Uchwała nr XXII-72-22

zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

W uchwale Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodany zostaje do § 1 ust. 13 o następującej treści: zajęcia terapeutyczne z
psychologiem dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym– 5 000 zł.
2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 7, który przyjmuje następującą treść: Organizacja
przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców
Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki,
wieczory taneczne – 51 300 zł.
3. Zmieniony zostaje § 1 ust. 8, który przyjmuje następującą treść: Organizacja
warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 6 000 zł.
4. Dodany zostaje do § 1 ust. 14 o następującej treści: organizacja zajęć
integracyjnych na rzecz mieszkańców Brzeźna we współpracy z Fundacją ”Sprawni
Inaczej” - 3 000 zł.
5. Dodany zostaje do § 1 ust. 15 o następującej treści: Utrzymanie strony
internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL –
791 zł.
6. Dodany zostaje do § 1 ust. 16 o następującej treści: Administracja i obsługa
techniczna strony internetowej Rady Dzielnicy Brzeźno – 1 019 zł.
7. Zmieniony zostaje § 1 ust. 11, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa
finansowa – 83 610 zł.

 

Protokoły:

Protokół z XXII Sesji Rady sporządzony w dniu 17 maja 2022 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27