XXVI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 29 grudnia 2022

XXVI sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 29 grudnia 2022 roku

Przebieg sesji:

 

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Furmaniak Katarzyna
 3. Grabowska Monika
 4. Gręndzińska Joanna
 5. Gudzowski Jarosław
 6. Łukjanowicz Marcin
 7. Mazurek Piotr
 8. Mirosław Grażyna

Treść listy obecności Sesji XXVI Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

    

    Uchwała nr XXVI-84-22

zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

         W uchwale Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku

        w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany:

   1. Dodany zostaje do § 1 ust. 17 o następującej treści: Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego pn. „Dziady Literackie” – 9 300 zł.

   2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 11, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa – 74 310 zł.

 

   


 
 

Protokoły:

Protokół z XXVI Sesji Rady sporządzony w dniu 29 grudniaa 2022 r. sesja odbyła się online.