XXIX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 18 maja 2023

XXIX sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 18 maja 2023 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Furmaniak Katarzyna
 3. Grabowska Monika
 4. Gręndzińska Joanna
 5. Gudzowski Jarosław
 6. Łukjanowicz Marcin
 7. Mazurek Piotr
 8. Mirosław Grażyna

Treść listy obecności Sesji XXIX Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

    Uchwała nr XXIX-93-23

zmieniającą uchwałę Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 rokuw sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 9, który przyjmuje następującą treść: Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 61 300 zł.
 2. Dodany zostaje do § 1 ust. 15 o następującej treści: Utrzymanie strony internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL – 994 zł.
 3. Dodany zostaje do § 1 ust. 16 o następującej treści: Administracja i obsługa techniczna strony internetowej Rady Dzielnicy Brzeźno – 1 019 zł.
 4. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa – 43 173 zł.
 

   Uchwała nr XXIX-94-23

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do usunięcia zagrożenia zdrowia wynikającego ze składowania węgla na terenie i w okolicach Portu Północnego.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Dzielnicy Brzeźno niniejszym występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o podjęcie zdecydowanych działań zmierzających do usunięcia zagrożenia zdrowia mieszkańców Gdańska, wynikającego bezpośrednio ze składowania olbrzymich ilości węgla na terenie i w okolicach Portu Północnego w Gdańsku.
 
Uzasadnienie

Rada Dzielnicy Brzeźno rozumie, iż składowanie dużych ilości węgla wynika z konieczności zabezpieczenia interesów Polaków. Nie mniej jednak, musi to być realizowane zgodnie z przepisami prawa i z poszanowaniem bezpieczeństwa mieszkańców Gdańska.

Magazynowanie takich ilości kiepskiej jakości węgla w bezpośrednim sąsiedztwie osiedli mieszkaniowych stwarza realne niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Rada Dzielnicy Brzeźno otrzymała szereg zgłoszeń, w których mieszkańcy naszej dzielnicy alarmują o dużej ilości czarnego pyłu nie tylko na ulicach, ale również w mieszkaniach. Sytuacja ta rodzi nasze poważne obawy co do możliwości pogorszenia warunków mieszkania w Brzeźnie. Zbliżające się miesiące letnie mogą jedynie pogorszyć sytuację. Każde niebezpieczne materiały składowane w sąsiedztwie siedzib ludzkich muszą być odpowiednio zabezpieczone.

 Składamy wniosek o podjęcie kolejnych, zdecydowanych działań, które mocno ograniczą lub uniemożliwią pylenie hałd węgla. Działania takie powinny być koordynowane nie tylko z operatorem logistycznym ale również na szczeblu państwowym.

 

Protokoły:

Protokół z XXIX Sesji Rady sporządzony w dniu 18 maja 2023 r. sesja odbyła się online.