XXVII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 09 luty 2023

XXVII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 09 lutego 2023 roku

Przebieg sesji:

 

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Furmaniak Katarzyna
  3. Grabowska Monika
  4. Gręndzińska Joanna
  5. Gudzowski Jarosław
  6. Kardasz Patrycja
  7. Łukjanowicz Marcin
  8. Mazurek Piotr
  9. Strebejko Szymon
  10. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXVII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

    

    Uchwała nr XXVII-85-23

w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
Określa się następujący sposób rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2023 roku:
 
1. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 20 – 5 000 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 – 5 000 zł.
3. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 44 – 5 000 zł.
4. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 67 – 5 000 zł.
5. Eliminacje do Spartakiady Przedszkolaka 2023 – 3 000 zł.
6. Zakup wyposażenia, spotkania autorskie oraz powiększenie księgozbioru w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Dworskiej 27 – 9 000 zł.
7. Zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – 10 000 zł.
8. Wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i integracyjne dla seniorów z Dzielnicy Brzeźno realizowane we współpracy z organizacjami seniorskimi działającymi w dzielnicy – 4 000 zł.
9. Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 31 300 zł.
10. Organizacja warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 6 000 zł.
11. Turniej tenisowy (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 1 000 zł.
12. Zakup i montaż oświetlenia przejścia dla pieszych – 27 000 zł.
13. Turniej „First Clash” w Brzeźnie (w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organizacji turnieju oraz jego organizacja) – 7 500 zł.
14. Rezerwa finansowa – 75 186 zł.
 
 

   Uchwała nr XXVII-86-23

w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 20 000 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, polegającego na rewitalizacji placu zabaw na terenie obecnego placu zabaw przy al. Hallera w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 034, nr działki 352/59.
 
 § 2
 
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 57 464 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, polegającego na rewitalizacji placu zabaw (oraz jego realizacji) na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71.
 

   Uchwała nr XXVII-87-23

w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o zamontowanie całonocnego oświetlenia niżej wymienionych przejść dla pieszych:
– al. Hallera skrzyżowanie z ul. Dworską,
– al. Hallera na wysokości budynku o numerze 247,
– al. Hallera skrzyżowanie z ul. Wczasy,
– ul. Gdańska przy przystanku tramwajowym Gdańska 01 na wysokości sklepu Biedronka,
– ul. Gdańska skrzyżowanie z ul. Łozy,
– ul. Dworska zakręt przy pawilonach handlowych,
– ul. Południowa 1 (skrzyżowanie Gdańska, Krasickiego i Południowa).
 

    Uchwała nr XXVII-88-23

w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
W odpowiedzi na pismo Szkoły Podstawowej Nr 20 mieszczącej się przy ulicy Wczasy 3 w Gdańsku-Brzeźnie z dnia 2 stycznia 2023 r. w sprawie pomocy w organizacji remontu kuchni, Rada Dzielnicy Brzeźno wyraża pełne poparcie i pozytywnie opiniuje wniosek szkoły o wykonanie remontu kuchni.
 
§ 2
 
Pismo Szkoły Podstawowej Nr 20, zawierające uzasadnienie, przekazane Radzie Dzielnicy Brzeźno stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 

   Uchwała nr XXVII-89-23

w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
Określa się następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie
ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2024:
1. Gruntowne uporządkowanie terenów zielonych na tzw. Placu i Sadzie Sąsiedzkim polegające na usunięciu roślinności inwazyjnej i dziko rosnącej, dokonaniu nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych i wartościowych, utwardzenie przedeptów, zamontowania ławek, ogólnego przygotowania terenu pod cele wypoczynkowo – rekreacyjne. Teren ten powinien być w całości i całkowicie wyłączony z jakichkolwiek planów zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy innej. Nr działki 376/4, obręb 034.
2. Dodatkowe koszenia traw i sprzątanie terenów zielonych, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu turystycznego - co najmniej 4 razu w roku.
3. Montaż dodatkowych koszy na śmieci i ławek do posadowienia na chodniku w Dzielnicy Brzeźno, a w szczególności wzdłuż ulicy Chodkiewicza, Gałczyńskiego.
4. Zainstalowanie na wszystkich koszach ulicznych nakładek, które ograniczałyby możliwość wrzucania śmieci bytowych, ograniczały możliwość dostępu zwierząt i uniemożliwiały wywiewanie śmieci przez wiatr.
5. Wykonanie przeglądu oraz cięć pielęgnacyjnych drzewostanu w dzielnicy Brzeźno (zwłaszcza topól) z uwzględnieniem tych znajdujących się przy ul. Gdańskiej (obok Lidla), pomiędzy ul. Gałczyńskiego i Krasickiego, przy ul. Portowców (obok parkingu), przy ul. Dunikowskiego, przy ul. Łozy 78-80, przy ul. Gdańskiej obok sklepu Biedronka w kierunku ul. Kobieli (przy blaszanych garażach), w pasie nadmorskim i likwidacja samosiejek.
6. Uporządkowanie terenu zielonego znajdującego się przy ul. Kobieli (obok garaży) polegającego na likwidacji wysypiska śmieci, wyrównania terenu, usunięcia samosiejek i dziko rosnących krzewów. Wskazany teren znajduje się na działce nr 475/321 w obrębie 045.
7. Uporządkowanie terenów zielonych znajdujących się w okolicach bunkrów oraz ul. Sybiraków polegających na usunięciu śmieci, samosiejek i dziko rosnących krzewów. Numery działek: 119 i 259, obręb 045.
8. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej od al. M. Płażyńskiego w kierunku Nowego Portu.
9. Usunięcie krzewów rosnących wzdłuż ulicy Gwiazdowskiego (nieprawidłowo posadzona roślinność na terenie miejskim w bezpośrednim sąsiedztwie pasa drogowego, której korony krzaków i drzew wchodzi w światło drogi). Wykonaniecałościowego projektu zagospodarowania przestrzeni ulicy Gwiazdowskiego (całej działki drogowej) z uwzględnieniem korekty istniejącej zieleni w tym nasadzeń wykonanych przed prywatnymi posesjami.
10. Wykonanie ścianki do tenisa obok boiska do koszykówki na tzw. „Placu Sąsiedzkim” (na terenie znajdującym się z tyłu „Projektorni” GAK.
11. Posadowienie na gruncie będącym własnością Miasta Gdańska w pasie drogowym przy al. Gen. J. Hallera (pomiędzy al. Gen. J. Hallera 232 a dawnymi torami łuczniczymi) pomnika lub tablicy upamiętniającej dawny cmentarz, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z faktu, iż teren ten jest elementem pasa drogowego.
12. Remont kapitalny placów zabaw przy ul. Broniewskiego i al. Hallera polegający na wymianie urządzeń zabawowych na nowe.
13. Budowa placu zabaw przy ul. Zelwerowicza. Rada Dzielnicy Brzeźno sfinansowała I etap budowy placu.
14. Zakup i instalacja kraników do opłukiwania stóp przy wejściach na plażę.
15. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Czarny Dwór.
16. Zakup i montaż tablicy informacyjnej o historii Punktu Humboldta i sylwetki Alexandra Humboldta.
17. Utworzenie zieleńca przy ul. Chodkiewicza – za pawilonami handlowo-usługowymi (obok piekarni, nr działki 352/59, obręb 34).
18. Zagospodarowanie terenu dawnych ogródków działkowych przy al. Hallera jako przedłużenia Parku Reagana.
19. Remont jezdni między Hallera 233A a 235 do ul. Chodkiewicza (nr działki 352/59 obręb 034). Wymagane jest wydzielenie pasa drogowego z istniejących działek.
20. Remont jezdni i chodnika między ul. Chodkiewicza i Dworską (nr działki 352/54, 352/48, 354/9 w obrębie 34). Wymagane jest wydzielenie pasa drogowego z istniejących działek.
21. Remont chodnika z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych przed biblioteką przy ul. Dworskiej / PCK (działka nr 367/33 w obrębie 34).
22. Remont drogi oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. PCK od strony „Projektorni” - Gdańskiego Archipelagu Kultury (działki nr 367/33, 379/20 w obrębie 34)
23. Wykonanie stylowych tablic informacyjnych dla dwóch brzeźnieńskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, tj. Willi Kullinga przy ul. Sterniczej 2 oraz Willi Schmidt.
24. Odzyskanie nieruchomości (działka 86 i 84/1, obręb 034) do zasobów miejskich a następnie odbudowa Hali Plażowej w ramach inwestycji miejskich.
25. Kompleksowy remont terenu znajdującego się przy ul. Gałczyńskiego obok pawilonów handlowo – usługowych, działka nr 71/11, 69/13 oraz 69/56 w obrębie\ 45 z uwzględnieniem znajdującego się tam pasa drogowego, ciągu pieszego i pasa zieleni i/lub wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych.
26. Wykonanie nawierzchni utwardzonej ul. Dworskiej w części znajdującej się między pawilonami handlowo-usługowymi przy Dworskiej 27 a garażami, działka nr 367/33, obręb 34.
27. Uporządkowanie ciągu pieszego między budynkami Dworska 27, Dworska 33 i Dworska 35 w Gdańsku-Brzeźnie.
28. Wykonania oświetlenia ciągu pieszego al. Hallera na odcinku od ul. Wczasy do ul. Brzeźnieńskiej.
29. Odrestaurowanie i wykonanie remontu adaptacyjnego budynków znajdujących się przy ul. Zdrojowej 1 i 4.
30. Cofnięcie przejścia dla pieszych o 2 metry na ul. Łozy (skrzyżowanie z ul. Gdańską) w celu ograniczenia kolizji między pieszymi przechodzącymi przez pasy a samochodami wyjeżdżającymi z ul. Łozy.31. Remont ul. Mazurskiej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
32. Wykonanie odwodnienia na terenie miejskim znajdującym się przy ul. Pułaskiego 13/17.
33. Remont ul. Korzeniowskiego z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
34. Remont ul. Orlej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
35. Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Emilii Plater
36. Poprawa stanu studni chłonnych na ul. Korzeniowskiego, Mazurskiej, Orlej i Plater.
37. Wykonanie dodatkowych studni chłonnych na ul. Mazurskiej, Korzeniowskiego i Plater.
38. Remont ulicy PCK wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających lub wyniesionych przejść dla pieszych (nr działki 379/16 w obrębie 34).
39. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Gdańskiej przy wyjeździe z parkingu Lidla na terenie należącym do Gminy Gdańsk (na wzór progu znajdującego się przy sklepie Biedronka przy tej ulicy).
40. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Gdańską między sklepem „Lidl” a Placem Sąsiedzkim.
41. Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską (po obu stronach jezdni al. Hallera) oraz na wysokości Hallera 247, na ul. Gdańskiej przy przystanku tramwajowym nr 01, al. Hallera skrzyżowanie z ul. Wczasy, ul. Gdańska skrzyżowanie z ul. Łozy, ul. Dworska zakręt przy pawilonach handlowych, ul. Zdrojowa 1 (skrzyżowanie Gdańska, Krasickiego i Zdrojowa).
42. Pozyskanie do zasobów miejskich wieży ciśnień znajdującej się przy ul. Kochanowskiego a następnie odrestaurowanie i wykonanie remontu adaptacyjnego budynku.
43. Zwiększenie bezpieczeństwa w rejonie przystanku tramwajowego oraz przejścia dla pieszych znajdującego się przy ul. Krasickiego obok ZSO 10 ze względu na dzieci skracających sobie drogę do szkoły z przystanków komunikacyjnych w miejscu niedozwolonym.
44. Instalacja progów spowalniających na ul. Mazurskiej.
45. Remont ciągu pieszego przy ul. Południowej.
46. Budowa przystanku tramwajowego bezpośrednio za rondem w kierunku Brzeźna na al. M. Płażyńskiego.
47. Przywrócenie ruchu tramwajowego na odcinku od al. Hallera do przystanku na ul. Wczasy (podobnie jak sezonowa linia wakacyjna nr 63) w szczycie przewozowym.
48. Przeniesienie przystanku tramwajowego Dworska 02 przed skrzyżowanie z ul. Dworską (tak jak to było przed zmianą).
49. Zmiana sygnalizatora znajdującego na przejeździe tramwajowym na skrzyżowaniu Hallera i Płażyńskiego (od strony budynków Atal) na sygnalizator ostrzegawczy i dźwiękowy (wydającego komunikat – „Uwaga tramwaj”).
 

 

Protokoły:

Protokół z XXVII Sesji Rady sporządzony w dniu 09 lutego 2023 r. sesja odbyła się online.