XXXII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 14 grudnia 2023 roku

XXXII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 14 grudnia 2023 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Furmaniak Katarzyna
 3. Grabowska Monika
 4. Gręndzińska Joanna
 5. Gudzowski Jarosław
 6. Łukjanowicz Marcin
 7. Mazurek Piotr
 8. Rysak Bartosz
 9. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXXII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XXXII-98-23

zmieniającą uchwałę Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXVII/85/23 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023 wprowadza się następujące zmiany:

   1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 9, który przyjmuje następującą treść: Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 72 937 zł.
   2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa – 28 536 zł.

 

Uchwała nr XXXI-99-23

 w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2024 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno
na rok 2024 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno:

1. do dnia 15 stycznia 2024 roku – przyjmowanie pomysłów i propozycji od
mieszkańców Dzielnicy Brzeźno:

1) bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Brzeźno,
2) pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
3) do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku,
4) podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w
dniach 20 grudnia 2023 i 3 stycznia 2024 roku (środa) w godzinach 9:00 – 10:00
oraz 17:00 – 18:00,

2. do 31 stycznia 2024 roku – opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd Dzielnicy Brzeźno, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2024. Zadania, na które nie byłoby wystarczających środków finansowych Dzielnicy Brzeźno, zostaną ujęte w uchwale w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2025.

3. do dnia 29 lutego 2024 roku – zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźno:

1) z przedstawieniem projektu budżetu Radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany;
2) podanie w tym samym terminie projektu budżetu do publicznej wiadomości z zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Brzeźno na sesję Rady Dzielnicy w celu uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu.


 

                               

Protokoły:

Protokół z XXXII Sesji Rady sporządzony w dniu 14 grudnia 2023 r. w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Dworskiej 27.