XXXIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 8 lutego 2024 roku

XXXIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 8 lutego 2024 roku.

Przebieg sesji:

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Furmaniak Katarzyna
  3. Gręndzińska Joanna
  4. Gudzowski Jarosław
  5. Lewandowski Dariusz
  6. Łukjanowicz Marcin
  7. Mazurek Piotr
  8. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXXIII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XXXIII-100-24

 w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2024.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujący sposób rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w 2024 roku:


1. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Szkoły Podstawowej Nr 20 –5 000 zł.
2. Zakup pomocy dydaktycznych i/lub wyposażenia dla Zespołu SzkółOgólnokształcących Nr 10 – 5 000 zł.
3. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 44 – 5 000 zł.
4. Zakup wyposażenia dla Przedszkola nr 67 – 5 000 zł.
5. Zakup wyposażenia, spotkania autorskie, warsztaty dla dzieci i osób dorosłych oraz powiększenie księgozbioru w Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie przy ul. Dworskiej 27 – 9 000 zł.
6. Zajęcia terapeutyczne z psychologiem dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – 10 000 zł.
7. Wydarzenia kulturalne, rekreacyjne i integracyjne dla seniorów z Dzielnicy Brzeźnorealizowane we współpracy z organizacjami seniorskimi działającymi w dzielnicy – 3 500 zł.
8. Organizacja przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, rodzinne gry i zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 28 600 zł.
9. Organizacja warsztatów artystycznych na rzecz mieszkańców Dzielnicy Brzeźno – 8 750 zł.
10. Wykonanie projektu i pierwszego etapu prac oświetlenia przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu al. Hallera z ul. Dworską – 28 000 zł.
11. Wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych Brzeźna z naniesionymi najważniejszymi miejscami – 6 400 zł.
12. Turniej "Baltic Warior w Brzeźnie ( w tym zakup pucharów, nagród i przedmiotów do organiazacji turnieju oraz jego organizacja)– 8 000 zł
13. Rezerwa finansowa – 67 434 zł.

Treść Uchwały nr XXXIII/100/24 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 8 lutego 2024 r.

 

Uchwała nr XXXIII-101-24

 w sprawie wniosku o przyznanie dodatkowych środków finansowych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości 28 536 zł przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, polegającego na rewitalizacji placu zabaw (oraz jego realizacji) na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71.

Uzasadnienie

Plac zabaw przy ul. Broniewskiego - we wskazanym miejscu od wielu lat funkcjonuje plac zabaw dla dzieci. Rada Dzielnicy Brzeźno przekazała w obecnej kadencji środki statutowe bądź dodatkowe środki finansowe na wykonanie szczegółowego projektu, oraz etapową realizację zadania w miarę pozyskiwanych środków. Urządzenia zabawowe, znajdujące się obecnie na placu zabaw (poza nowowymienionymi) są zużyte i wymagają wysokich nakładów finansowych na ich naprawę. Wykonanie projektu oraz montaż nowych urządzeń zdecydowanie wpłynie na zwiększenie atrakcyjności tego miejsca oraz poprawi jego bezpieczeństwo i funkcjonalność (np. poprzez podział na strefy wiekowe). Brak dalszych inwestycji w tym miejscu doprowadzi do likwidacji placu zabaw.

Treść Uchwały nr XXXIII/101/24 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 8 lutego 2024 r.

 

Uchwała nr XXXIII-102-24

 w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno na rok 2025.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się następujące priorytetowe zadania dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcieich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2025:

 

1. Gruntowne uporządkowanie terenów zielonych na tzw. Placu i Sadzie Sąsiedzkim polegające na usunięciu roślinności inwazyjnej i dziko rosnącej, dokonaniu nasadzeń krzewów i drzew ozdobnych i wartościowych, utwardzenie przedeptów, zamontowania ławek, ogólnego przygotowania terenu pod cele wypoczynkowo – rekreacyjne. Teren ten powinien być w całości i całkowicie wyłączony z jakichkolwiek planów zabudowy mieszkaniowej, usługowej czy innej. Nr działki 376/4, obręb 034.
2. Wykonanie odwodnienia jezdni (kanalizacji deszczowej) ul. Gdaśńkiej na odcinku od sklepu "Lidl" do skrzyżowania z ul. Łozy.
3. Wykonanie odwodnienia jezdni ul. Dunikowskiego 17 na wysokości wiaty śmietnikowej.
4. Wykonanie oświetleń nocnych przejść dla pieszych w następujących lokalizacjach: skrzyżowanie al. Hallera z ul. Dworską, al Hallera na wysokości budynku nr 247, na al. Hallera za skrzyżowaniem z ul. Wczasy w kierunku morza, skrzyżowanie ulic Gdańskiej i Łozy, ul. Krasickiego za przystankiem tramwajowym Brzeźno Dom Zdrojowy 02, ul. Dworska zakręt przy pawilonach handlowych.
5. Odbudowa mola przy ul. Zdrojowej.
6. Uporządkowanie terenu zielonego znajdującego się przy ul. Kobieli (obok garaży) polegającego na likwidacji wysypiska śmieci, wyrównania terenu, usunięcia samosiejek i dziko rosnących krzewów. Wskazany teren znajduje się na działce nr 475/321 w obrębie 045.
7. Uporządkowanie terenów zielonych znajdujących się w okolicach bunkrów oraz ul. Sybiraków polegających na usunięciu śmieci, samosiejek i dziko rosnących krzewów. Numery działek: 119 i 259, obręb 045.
8. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy Gdańskiej od al. M. Płażyńskiego w kierunku Nowego Portu.
9. Wykonanie ścianki do tenisa obok boiska do koszykówki na tzw. „Placu Sąsiedzkim” (na terenie znajdującym się z tyłu „Projektorni” GAK.
10. Remont kapitalny placów zabaw przy ul. Broniewskiego i ul. Mazurskiej polegający na wymianie urządzeń zabawowych na nowe.
11. Budowa placu zabaw przy ul. Zelwerowicza. Rada Dzielnicy Brzeźno sfinansowała I etap budowy placu.
12. Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Czarny Dwór.
13. Zagospodarowanie terenu dawnych ogródków działkowych przy al. Hallera jako przedłużenia Parku Reagana.
14. Remont jezdni między Hallera 233A a 235 do ul. Chodkiewicza (nr działki 352/59obręb 034). Wymagane jest wydzielenie pasa drogowego z istniejących działek.
15. Remont jezdni i chodnika między ul. Chodkiewicza i Dworską (nr działki 352/54, 352/48, 354/9 w obrębie 34). Wymagane jest wydzielenie pasa drogowego z istniejących działek.
16. Remont chodnika z wydzieleniem dodatkowych miejsc parkingowych przed biblioteką przy ul. Dworskiej / PCK (działka nr 367/33 w obrębie 34).
17. Remont drogi oraz ciągu pieszego wzdłuż ul. PCK od strony „Projektorni” - Gdańskiego Archipelagu Kultury (działki nr 367/33, 379/20 w obrębie 34)
18. Wykonanie stylowych tablic informacyjnych dla dwóch brzeźnieńskich zabytków wpisanych do rejestru zabytków województwa pomorskiego, tj. Willi Kullinga przy ul. Sterniczej 2 oraz Willi Schmidt.
19. Odzyskanie nieruchomości (działka 86 i 84/1, obręb 034) do zasobów miejskich a następnie odbudowa Hali Plażowej w ramach inwestycji miejskich.
20. Kompleksowy remont terenu znajdującego się przy ul. Gałczyńskiego obok pawilonów handlowo – usługowych, działka nr 71/11, 69/13 oraz 69/56 w obrębie 45 z uwzględnieniem znajdującego się tam pasa drogowego, ciągu pieszego i pasa zieleni i/lub wyznaczenie dodatkowych miejsc parkingowych.
21. Wykonanie nawierzchni utwardzonej ul. Dworskiej w części znajdującej się między pawilonami handlowo-usługowymi przy Dworskiej 27 a garażami, działka nr 367/33, obręb 34.
22. Uporządkowanie ciągu pieszego między budynkami Dworska 27, Dworska 33 i Dworska 35 w Gdańsku-Brzeźnie.
23. Wykonania oświetlenia ciągu pieszego al. Hallera na odcinku od ul. Wczasy do ul. Brzeźnieńskiej.
24. Odrestaurowanie i wykonanie remontów adaptacyjnych budynków znajdujących się przy ul. Zdrojowej 1,3 i 4.
25. Cofnięcie przejścia dla pieszych o 2 metry na ul. Łozy (skrzyżowanie z ul. Gdańską) w celu ograniczenia kolizji między pieszymi przechodzącymi przez pasy a samochodami wyjeżdżającymi z ul. Łozy.
26. Remont ul. Mazurskiej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
27. Remont ul. Korzeniowskiego z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
28. Remont ul. Orlej z wykonaniem pełnego odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa).
29. Wykonanie kanalizacji deszczowej na ul. Emilii Plater
30. Poprawa stanu studni chłonnych na ul. Korzeniowskiego, Mazurskiej, Orlej i Plater.
31. Wykonanie dodatkowych studni chłonnych na ul. Mazurskiej, Korzeniowskiego i Plater.
32. Remont ulicy PCK wraz z modernizacją kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem montażu progów zwalniających lub wyniesionych przejść dla pieszych (nr działki 379/16 w obrębie 34).
33. Wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych wzdłuż ul. Gdańskiej przy wyjeździe z parkingu Lidla na terenie należącym do Gminy Gdańsk (na wzór progu znajdującego się przy sklepie Biedronka przy tej ulicy).
34. Wykonanie przejścia dla pieszych przez ul. Gdańską między sklepem „Lidl” a Placem Sąsiedzkim.
35. Pozyskanie do zasobów miejskich wieży ciśnień znajdującej się przy ul. Kochanowskiego a następnie odrestaurowanie i wykonanie remontu adaptacyjnego budynku.
36. Remont ciągu pieszego przy ul. Południowej.
37. Budowa przystanku tramwajowego bezpośrednio za rondem w kierunku Brzeźna naal. M. Płażyńskiego.
38. Przywrócenie ruchu tramwajowego na odcinku od al. Hallera do przystanku na ul. Wczasy (podobnie jak sezonowa linia wakacyjna nr 63) w szczycie przewozowym.
39. Przeniesienie przystanku tramwajowego Dworska 02 przed skrzyżowanie z ul. Dworską (tak jak to było przed zmianą).
40. Zmiana sygnalizatora znajdującego na przejeździe tramwajowym na skrzyżowaniu Hallera i Płażyńskiego (od strony budynków Atal) na sygnalizator ostrzegawczy i dźwiękowy (wydającego komunikat – „Uwaga tramwaj”).
 
 
Treść Uchwały nr XXXIII/102/24 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 8 lutego 2024 r.

                       

Protokoły:

Protokół z XXXIII Sesji Rady sporządzony w dniu 8 lutego 2024 r. w siedzibie Rady Dzielnicy przy ulicy Dworskiej 27.