XVII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 20 maja 2021 roku

XVII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 20 maja 2021 roku

Przebieg sesji:

Porządek obrad

 

Lista obecności

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Mateusz Błażewicz
  3. Katarzyna Furmaniak
  4. Grabowska Monika
  5. Gręndzińska Joanna
  6. Jarosław Gudzowski
  7. Lewandowski Dariusz
  8. Marcin Łukjanowicz
  9. Mazurek Piotr
  10. Strebejko Szymon

Treść listy obecności Sesji XVII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

 

Uchwała nr XVII-51-2021

zmieniającą uchwałę Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2021.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1

W uchwale Nr XVI/48/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie
rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku
2021 wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmieniony zostaje § 1 ust. 7, który przyjmuje następującą treść: Organizacja
przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców
Dzielnicy Brzeźno takich jak festyny, przedstawienia i spektakle, rodzinne gry i
zabawy plenerowe, Mikołajki, wieczory taneczne – 19 500 zł.
2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 11, który przyjmuje następującą treść: Projekt
inwestycyjny „Multi park” o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym na placu
znajdującym się przy ul. Gdańskiej w Brzeżnie w tym wykonanie projektu i
realizacja I etapu – 60 000 zł.
3. Dodany zostaje do § 1 ust. 15 o następującej treści: Wykonanie placu zabaw przy
ul. Iwo Galla w tym wykonanie projektu i realizacja I etapu – 50 000 zł.
4. Dodany zostaje do § 1 ust. 16 o następującej treści: Utrzymanie strony
internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL –
792 zł.
5. Dodany zostaje do § 1 ust. 17 o następującej treści: Administracja i obsługa
techniczna strony internetowej Rady Dzielnicy Brzeźno – 1 019 zł.
6. Zmieniony zostaje § 1 ust. 14, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa
finansowa – 24 737 zł.

 

Uchwała nr XVII-52-2021

 w sprawie o wydzielenie pasa drogowego obejmującego jezdnię i chodniki między ulicami Chodkiewicza oraz Dworską.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje do Prezydenta Miasta Gdańska o wydzielenie z
działek 352/48, 354/2, 352/5, 354/9, 352/54 obręb 034 pasa drogowego znajdującego się
między ulicami Chodkiewicza i Dworską.

UZASADNIENIE

We wskazanym miejscu znajduje się droga wraz z chodnikami, wzdłuż której
rozlokowanych jest sześć bloków mieszkalnych oraz punkty usługowe. Droga ta położona
jest na pięciu działkach, które mogą podlegać ewentualnym roszczeniom o wykup. Nie jest
ona wydzielona jako osobny pas drogowy. Obecny stan prawny „zwalnia” Miasto Gdańsk z
obowiązku dokonywania bieżących napraw i remontów tej drogi. Również wspólnoty
mieszkaniowe nie są zainteresowane ponoszeniem wysokich kosztów napraw i remontów.
Sytuacja ta sprawiła, że wskazana droga od wielu lat nie jest remontowana, przez co jest
w bardzo złym stanie.
Dotychczasowe wnioski Zarządu Dzielnicy o wykonanie remontu tej drogi były
odrzucane ze względu na sytuację prawną. Radni naszej dzielnicy otrzymują wiele
zgłoszeń od mieszkańców, w tym od osób niepełnosprawnych, o złym stanie nawierzchni
chodników oraz jezdni i problemów z tego wynikających.
Pozostawienie obecnego stanu prawnego, tzn. brak wydzielenia drogi jako
osobnego pasa drogowego skutkować będzie pogarszaniem się jej stanu i poważnymi
utrudnieniami dla osób z niej korzystających.
Propozycja rozwiązania problemu została zaproponowana podczas spaceru w
Dzielnicy Brzeźno z Panią Prezydent Aleksandrą Dulkiewicz.

 Treść Uchwały nr XVII/52/21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 maja 2021 roku

 

Uchwała nr XVII-53-2021

w sprawie zamontowania progów spowalniających na ulicach Mazurska i Iwo Galla.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1

Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o zamontowanie progów spowalniających na ul.
Mazurskiej oraz Iwo Galla (na odcinku od wejścia do ogródków działkowych do ul.
Zelwerowicza) w Gdańsku-Brzeźnie.

§ 2


Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o ponowne wykonanie pomiarów natężenia
i prędkości ruchu drogowego na ulicach Mazurska i Iwo Galla (na odcinku od wejścia do
ogródków działkowych do ul. Zelwerowicza).

 

UZASADNIENIE

Zarząd Dzielnicy Brzeźno, na wniosek Radnych Dzielnicy, wnioskował w marcu
2021 r. o zamontowanie progów spowalniających na ulicach Mazurska i Łozy. Dział
Inżynierii Ruchu odrzucił wniosek, motywując to niskim wskaźnikiem rzeczywistego
zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego we wskazanych miejscach.
Radni Dzielnicy mieszkający w bezpośrednim sąsiedztwie wymienionych lokalizacji
wskazują jednak na częste przypadki znacznego przekraczania prędkości pojazdów
samochodowych, oraz, że w miejscach tych dochodzi do niebezpiecznych sytuacji
wynikających bezpośrednio z nadmiernej prędkości. Negatywna opinia Działu Inżynierii
Ruchu jest pochodną przeprowadzonych badań, które jako takie nie negują możliwości
występowania przedstawionych wyżej sytuacji.
Jednocześnie wskazujemy, że sposób przeprowadzenia pomiarów nie oddaje
rzeczywistej prędkości poruszających się pojazdów, ponieważ kierowcy widząc urządzenie
pomiarowe zwalniali (sądząc, że jest to fotoradar).
Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, zamontowanie progów spowalniających
skuteczniej przyczyni się do ograniczenia ilości pojazdów przekraczających prędkość we
wskazanych miejscach.

 

 

Uchwała nr XVII-54-2021

w sprawie uruchomienia linii tramwajowej nr 63.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o uruchomienie w okresie wakacyjnym linii
tramwajowej nr 63.
 

UZASADNIENIE

Dzielnica Brzeźno jest w okresie wakacyjnym miejscem o szczególnie wzmożonym
ruchu samochodowym. Skutki tego odczuwają przede wszystkim mieszkańcy pasa
nadmorskiego oraz sąsiadujących ulic. Brak możliwości zaparkowania samochodu,
rozjeżdżone trawniki i tereny zielone, samochody parkujące na chodnikach czy
skrzyżowaniach, parkowanie na terenach wspólnot mieszkaniowych stają się naszą
codziennością.
Intencją niniejszej uchwały jest podjęcie działań zmniejszających samochodowy
ruch turystyczny. Zgodnie z badaniami marketingowymi satysfakcji pasażerów w Gdańsku
przeprowadzonych przez ZTM wynika, iż czynnikami zachęcającymi mieszkańców
i turystów do korzystania z komunikacji miejskiej jest odpowiednio dobrze przygotowana
oferta – atrakcyjne kierunki, odpowiednia liczba kursów, dostępność biletomatów.
Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, linia 63 może cieszyć się dużą popularnością i w
efekcie wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego w sezonie letnim.

 

Uchwała nr XVII-55-2021

w sprawie uruchomienia parkingu buforowego na stadionie w Letnicy.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o uruchomienie w okresie wakacyjnym
parkingów buforowych w sąsiedztwie dzielnicy Brzeźno, np. przy stadionie piłkarskim w
Letnicy.

§ 2
 
Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o zorganizowanie transportu pasażerskiego
kursującego między parkingami, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały, a plażą w
Gdańsku-Brzeźnie.
 
UZASADNIENIE
 
Dzielnica Brzeźno jest w okresie wakacyjnym miejscem o szczególnie wzmożonym
ruchu samochodowym. Skutki tego odczuwają przede wszystkim mieszkańcy pasa
nadmorskiego oraz sąsiadujących ulic. Brak możliwości zaparkowania samochodu,
rozjeżdżone trawniki i tereny zielone, samochody parkujące na chodnikach czy
skrzyżowaniach, parkowanie na terenach wspólnot mieszkaniowych stają się naszą
codziennością.
Jedną z propozycji przygotowaną przez Radę Dzielnicy Brzeźno, których celem jest
ograniczenie turystycznego ruchu samochodowego, jest stworzenie parkingu buforowego
zlokalizowanego przy stadionie piłkarskim w Letnicy. Turyści mogliby zostawić samochód
na parkingu, a następnie skorzystać z transportu kursującego między parkingiem a plażą
w Brzeźnie.
Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, rozwiązanie to może korzystnie wpłynąć na
zmniejszenie ruchu samochodowego w Dzielnicy Brzeźno i zdecydowanie poprawić
komfort jej mieszkańców.
 
 

Uchwała nr XVII-56-2021

w sprawie zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej w okresie letnim w Gdańsku-Brzeźnie.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 Rada Dzielnicy Brzeźno występuje z wnioskiem o zwiększenie liczby patroli Straży Miejskiej w okresie letnim w Dzielnicy Brzeźno w pasie nadmorskim i okolicach.
 

UZASADNIENIE

Dzielnica Brzeźno jest w okresie wakacyjnym miejscem o szczególnie wzmożonym
ruchu samochodowym. Skutki tego odczuwają przede wszystkim mieszkańcy pasa
nadmorskiego oraz sąsiadujących ulic. Brak możliwości zaparkowania samochodu,
rozjeżdżone trawniki i tereny zielone, samochody parkujące na chodnikach czy
skrzyżowaniach, parkowanie na terenach wspólnot mieszkaniowych stają się naszą
codziennością.
Jednym z głównych zadań zintensyfikowanych kontroli Straży Miejskiej byłoby
reagowanie na nieprawidłowo parkujące pojazdy. Jesteśmy przekonani, że właściwe i
skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego w obszarze pasa
nadmorskiego i okolicach jest jednym z tańszych, najszybszych i najefektywniejszych
sposobów wyeliminowanie skutków niewłaściwie parkujących samochodów. Realizacja
postulatu zwiększenia liczby patroli Straży Miejskiej w okresie wakacyjnym, zdaniem Rady
Dzielnicy Brzeźno, wpłynęłaby także na poprawę bezpieczeństwa oraz zachowania
czystości w naszej dzielnicy.

 

Uchwała nr XVII-57-2021

ww sprawie uruchomienia linii SKM z przystankiem „Brzeźno” zlokalizowanym w Nowym Porcie.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje z wnioskiem o uruchomienie linii SKM oraz zlokalizowanie przystanku „Brzeźno” w Nowym Porcie.
 

UZASADNIENIE

Dzielnica Brzeźno jest w okresie wakacyjnym miejscem o szczególnie wzmożonym
ruchu samochodowym. Skutki tego odczuwają przede wszystkim mieszkańcy pasa
nadmorskiego oraz sąsiadujących ulic. Brak możliwości zaparkowania samochodu,
rozjeżdżone trawniki i tereny zielone, samochody parkujące na chodnikach czy
skrzyżowaniach,parkowanie na terenach wspólnot mieszkaniowych stają się naszą codziennością.
Dodatkowe linie transportu miejskiego, drogi rowerowe, parking buforowy, czy
proponowana w niniejsze uchwale linia SKM stwarza wiele możliwości dotarcia do
Brzeźna. Każda z wymienionych tu propozycji zmniejsza jednocześnie turystyczny ruch
samochodowy, co jest ze wszech miar korzystne dla mieszkańców jak i infrastruktury
dzielnicy Brzeźno. Niewątpliwym atutem linii SKM jest szybkość i łatwość dotarcia na
miejsce dla osób mieszkających na peryferiach Gdańska czy nawet miast sąsiadujących.
Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, linia SKM byłaby doskonałym uzupełnieniem innych
propozycji, jakie Rada Dzielnicy przygotowała w celu ograniczenia ruchu samochodowego
w Brzeźnie, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na komfort mieszkańców oraz turystów.

 

Uchwała nr XVII-58-2021

w sprawie wykonania projektu badawczo-wdrożeniowego odnośnie przyczyn nadmiernego ruchu samochodowego oraz sposobów jego rozwiązania.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje z wnioskiem do Prezydent Miasta Gdańska
o wykonanie niezależnego od Urzędu Miasta Gdańska kompleksowego projektu badawczo-wdrożeniowego badającego przyczyny nadmiernego ruchu samochodowego
oraz problemów z parkowaniem samochodów w okresie wakacyjnym w dzielnicy Brzeźno,
merytorycznych podstaw ich rozwiązania akceptowanych społecznie z podaniem korzyści i wad.
 

UZASADNIENIE

Dotychczasowe konsultacje przeprowadzone z mieszkańcami Brzeźna w
poprzedniej jak i obecnej kadencji w sprawie poboru opłat w Strefie Płatnego Parkowania
pokazują, że opinie są podzielone mniej więcej po równo. Otwarty zatem pozostaje
problem nadmiernego ruchu samochodowego oraz parkowania niezgodnego z przepisami
ruchu drogowego. Obniżony przez to zostaje komfort nie tylko mieszkańców Brzeźna, ale
również turystów (brak możliwości zaparkowania samochodu, rozjeżdżane chodniki i
tereny zielone, zwiększony hałas i emisja spalin, nieprawidłowe parkowanie, np. na
chodnikach, trawnikach, skrzyżowaniach czy terenach wspólnot mieszkaniowych, w
skrajnych przypadkach uniemożliwiony jest ruch pieszy czy rowerowy). Ostanie lata
pokazują, że obecna oferta Zarządu Transportu Miejskiego zdecydowanie nie stanowi
rozwiązania powyższych problemów.
Przeprowadzenie kompleksowych badań pozwoli nam poznać przyczyny takiego
stanu rzeczy, oraz przygotować akceptowalne społecznie rozwiązania. Porównanie
opcjonalnych rozwiązań, analiza ich korzyści i wad umożliwi przyjęcie najwłaściwszych
rozwiązań. Studium powinno być przeprowadzone przez niezależną instytucję, co
pozwoliłoby odrzucić wszelkie głosy zarzucające stronniczość, czy przygotowanie
rozwiązań pod kątem propozycji miejskich (SPP, ŚSPP).

 

Protokoły:

 Protokół z XVII Sesji Rady sporządzony w dniu 20 maja 2021 r. w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ulicy Dworskiej 27 Dzielnicy Brzeźno,