XXV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 27 października 2022

XXV sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 27 października 2022 roku

Przebieg sesji:

 

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

 1. Dobrosław Bielecki
 2. Błażewicz Mateusz
 3. Furmaniak Katarzyna
 4. Grabowska Monika
 5. Gręndzińska Joanna
 6. Gudzowski Jarosław
 7. Lewandowski Dariusz
 8. Łukjanowicz Marcin
 9. Mazurek Piotr
 10. Zielniński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXII Rady Dzielnicy Brzeźno

Podjęte uchwały:

    

    Uchwała nr XXV-73-22

zmieniającą uchwałę Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

         W uchwale Nr XX/65/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 14 lutego 2022 roku

        w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022 wprowadza się następujące zmiany:

   1. Dodany zostaje do § 1 ust. 17 o następującej treści: Organizacja wydarzenia kulturalno-artystycznego pn. „Dziady Literackie” – 9 300 zł.

   2. Zmieniony zostaje § 1 ust. 11, który przyjmuje następującą treść: Rezerwa finansowa – 74 310 zł.

 

    Uchwała nr XXV-74-22

           w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie koncepcji podziału działki nr 367/33, obręb 034, rejon ulicy Dworskiej w Gdańsku-Brzeźnie, opracowaną na wniosek Gdańskich Nieruchomości.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

W odpowiedzi na wystąpienie Wydziału Urbanistyki i Architektury doręczone pocztą elektroniczną w dniu 10 czerwca 2022 roku (pismo od Koordynatora projektów miejskich Gdańskich Nieruchomości),

Rada Dzielnicy Brzeźno odnośnie koncepcji podziału działki 367/33, obręb 034 w Gdańsku-Brzeźnie przedstawia następujące stanowisko:
  1) w odniesieniu do części zachodniej oznaczonej działkami nr 1 do 9, Rada Dzielnicy Brzeźno nie wyraża stanowiska z uwzględnieniem uwag zawartych w uzasadnieniu,
  2) w odniesieniu do części wschodniej oznaczonej jako tereny nr 10 do 16, Rada Dzielnicy Brzeźno w całości popiera propozycje zawarte w piśmie WuiA-VII.6724.209.1.2022.LU z dnia 22.03.2022 z następującymi uwagami:
         ◦ teren oznaczony nr 12a powinien pełnić rolę drogi wewnętrznej,
         ◦ przed pawilonami usługowymi przy Dworskiej 27 powinien zostać wydzielony parking uwzględniający realne potrzeby parkowania w tym miejscu,
         ◦ odnośnie terenu 11 i 12, zgodnie z sugestią zawartą ww piśmie, uważamy za zasadne opracowanie projektu remontu wewnętrznego układu jezdni z przeniesieniem punktów gromadzenia odpadów z terenów 11 i 12, z  zachowaniem właściwych promieni skrętu i szerokości ciągów. Nowa lokalizacja punktu gromadzenia odpadów powinna być wcześniej uzgodniona z użytkownikami.

§ 2

        Pismo Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Gdańsku WuiA-VII.6724.209.1.2022.LU z dnia 22.03.2022 wraz załączonymi mapkami stanowi złącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Treść Uchwały nrXXV/74/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 października 2022 r.

Załącznik nr 1:
I etap
II etap
 
 

   Uchwała nr XXV-75-22

w sprawie uruchomienia parkingu buforowego na stadionie w Letnicy.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

 

W odniesieniu do uchwały Nr XVII / 55 / 21 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 20 maja 2021 roku Rada Dzielnicy Brzeźno ponownie wnioskuje o uruchomienie w okresie wakacyjnym parkingów buforowych w sąsiedztwie dzielnicy Brzeźno, np. przy stadionie piłkarskim Polsat Plus Arena w Letnicy.

§ 2

Rada Dzielnicy Brzeźno wnioskuje o zorganizowanie transportu pasażerskiego kursującego między parkingami, o którym mowa w par. 1 niniejszej uchwały, a plażą w Gdańsku-Brzeźnie.

Uzasadnienie:
Dzielnica Brzeźno jest w okresie wakacyjnym miejscem o szczególnie wzmożonym ruchu samochodowym. Skutki tego odczuwają przede wszystkim mieszkańcy pasa nadmorskiego oraz sąsiadujących ulic. Brak możliwości zaparkowania samochodu, rozjeżdżone trawniki i tereny zielone, samochody parkujące na chodnikach czy skrzyżowaniach, parkowanie na terenach wspólnot mieszkaniowych stają się naszą codziennością. Jedną z propozycji przygotowaną przez Radę Dzielnicy Brzeźno, których celem jest ograniczenie turystycznego ruchu samochodowego, jest stworzenie parkingu buforowego zlokalizowanego przy stadionie piłkarskim w Letnicy. Turyści mogliby zostawić samochód na parkingu, a następnie skorzystać z transportu kursującego między parkingiem a plażą w Brzeźnie.
Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, rozwiązanie to może korzystnie wpłynąć na zmniejszenie ruchu samochodowego w Dzielnicy Brzeźno i zdecydowanie poprawić komfort jej mieszkańców. Podobne rozwiązanie funkcjonuje w Sopocie, gdzie został stworzony parking przy Ergo Arenie. Rozwiązanie to cieszy się sporą popularnością.
 
 
 

   Uchwała nr XXV-76-22

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie działań względem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w związku z operatorami wypożyczającymi hulajnogi.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydent Miasta Gdańska o podjęcie działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa i porządku w związku z hulajnogami wypożyczanymi na minuty.

 § 2

Działania te mogłyby polegać między innymi na:

  1. wyznaczeniu miejsc, skąd hulajnogi mogłyby być pożyczane i oddawane,

  2. wprowadzeniu stosownych zapisów w umowach obligujących operatorów wypożyczających hulajnogi do korzystania z wyznaczonych miejsc. Zmiany te powinny być uwzględnione w regulaminach korzystania z tych jednośladów,

  3. zbieranie i deponowanie porzuconych lub źle zaparkowanych hulajnóg na koszt operatorów. Kontrola miejsc parkowania powinna odbywać się codziennie.

Uzasadnienie:

 Hulajnogi elektryczne są niewątpliwie popularnym i tanim środkiem transportu. W Gdańsku jest kilku operatorów udostępniających te jednoślady na minuty. Niestety całkowita swoboda w korzystaniu z tego środka transportu sprawia czasami kłopot dla użytkowników ciągów pieszo rowerowych. Osoby kończąc swoją podróż hulajnogą pozostawiają je na chodnikach, drogach rowerowych, bardzo często w ruchliwych miejscach. Nierzadko jesteśmy świadkami, jak wywrócone hulajnogi częściowo lub całkowicie blokują przejście. Osoby z niepełnosprawnościami (niewidome, poruszające się na wózkach inwalidzkich czy chodzikach) napotykają na barierę trudną do przejścia. Takie ograniczone przejście jest naruszeniem przepisów prawa, ogranicza swobodne i bezpieczne poruszanie się. Wyznaczenie miejsc, z których można wypożyczyć, a następnie odstawić hulajnogę niewątpliwie zmieni tę sytuację. Zbieranie i przechowanie porzuconych hulajnóg na koszt operatorów, a w konsekwencji użytkowników końcowych, powinno rozwiązać ten problem. Warto też zwrócić uwagę na fakt, że tego typu problemów nie ma z rowerami czy skuterami elektrycznymi, które mają wyznaczone miejsca postoju.

Treść Uchwały nrXXV/76/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 października 2022 r.

 

   Uchwała nr XXV-77-22

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie działań zmierzających do oczyszczania plaży z rozkładającej się roślinności.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydent Miasta Gdańska o podjęcie działań mających na celu oczyszczania plaży z gnijącej flory w okresie letnim
 
 
Uzasadnienie:

Brzeźno w okresie letnim jest popularną atrakcją turystyczną. Tysiące turystów oraz mieszkańców codziennie przyjeżdża do tego pięknego miejsca korzystając z uroków plaży oraz okolicznych atrakcji. Wypoczynek ten jest zakłócany przez gwałtownie rosnącą w ciepłej wodzie roślinność, która gromadzi się na styku plaży z wodą. Wysokie temperatury sprawiają, że roślinność gnije wydzielając fetor. Uciążliwy smród jest wyraźnie odczuwalny zwłaszcza we wschodniej części plaży oraz parku i utrzymuje się tak długo, jak długo gromadzi się w tym miejscu rozkładająca flora. Zdaniem Rady Dzielnicy Brzeźno, odpowiednie jednostki i służby czerpiące duże korzyści finansowe z dzierżawy plaży pod działalność usługową powinny być zobligowane do oczyszczania przybrzeżnej wody i plaży przynajmniej w sezonie turystycznym.

 

   Uchwała nr XXV-78-22

w sprawie wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzystających z przystanku autobusowego przy ul Uczniowskiej.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o podjęcie działań w celu zapewnienia bezpieczeństwa
dla osób korzystających z przystanku autobusowego znajdującego się przy ul. Uczniowskiej
w Gdańsku-Brzeźnie między stacją benzynową BP z salonem samochodowym KIA.
 
Uzasadnienie:

Dojście do przystanku dla autobusów jadących od strony Letnicy jest prawidłowy i bezproblemowy. Przystanek dla autobusów jadących w stronę Letnicy znajduje się na małej „wysepce”. Aby do niego dojść, trzeba iść wzdłuż drogi poboczem (bez chodnika) od strony lokali usługowych przekraczając wielokrotnie wjazdy do salonów samochodowych czy Mc Donalda. Drugą możliwością jest przejście przez jezdnię na wysokości przystanku łamiąc przepisy o ruchu drogowym (w miejscu tym jest podwójna linia ciągła). Celem wystąpienia Rady Dzielnicy Brzeźno jest poprawa bezpieczeństwa i komfortu osób korzystających z komunikacji miejskiej przy ul. Uczniowskiej poprzez wyznaczenie w możliwe bliskiej odległości od przystanku przejścia dla pieszych i jeżeli jest to konieczne, wydłużenie chodnika.

Treść Uchwały nrXXV/78/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 października 2022 r.

 

  Uchwała nr XXV-79-22

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o podjęcie działań zmierzających do wybudowania kładki nad torami między dzielnicami Brzeźno i Letnica.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydent Miasta Gdańska o podjęcie działań zmierzających do wybudowania kładki na torami między Brzeźnem a Letnicą.
 
Uzasadnienie:

Brzeźno, a zwłaszcza Letnica dynamicznie rozwija się pod względem budowanych mieszkań. Granicą między dzielnicami są torowiska. Trasy komunikacyjne między nimi stanowią wiadukty: od strony północnej między Nowym Portem a Brzeźnem oraz drugi obok stadionu piłkarskiego. Są to przejścia drogowe oraz pieszo-rowerowe. W najbliższych planach jest wybudowanie basenu, z którego chętnie skorzystają mieszkańcy Letnicy. Obserwując ogólną tendencję rozwojową obu dzielnic, można spodziewać się wzmożonego ruchu między nimi. Już dzisiaj możemy zaobserwować, że wiele osób skraca sobie drogę przechodząc możliwie najkrótszą drogą przez torowisko. Jest to działanie naturalne, zmierzające do skrócenia sobie czasu przejścia. Mimo postawienia wzdłuż torowiska płotów, są one demontowane bądź niszczone. Tego rodzaju ograniczenie jest nieskuteczne i nie zabezpiecza odpowiednio przejścia.
Aby temu przeciwdziałać, Rada Dzielnicy Brzeźno proponuje wybudowanie kładki nad torowiskiem umożliwiającej bezpieczne przejście między Letnicą i Brzeźnem. Zastosowanie lekkich konstrukcji i materiałów pozwoliło by na zminimalizowanie kosztów takiej budowli.
Innym, tymczasowym rozwiązaniem mogło by być przygotowanie legalnego przejścia z zastosowaniem szykan „wymuszających” na pieszych rozejrzenie się na boki przed wejściem na tory.
Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi o przeanalizowanie powyższych propozycji oraz innych umożliwiających bezpieczne przekraczanie torowiska między Brzeźnem a Letnicą.

Treść Uchwały nrXXV/79/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 października 2022 r.

 

   Uchwała nr XXV-80-22

w sprawie wystąpienia do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o uporządkowanie zieleni przy ul. Gwiazdowskiego w Gdańsku-Brzeźnie

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni o uporządkowanie zieleni wzdłuż ul. Gwiazdowskiego 64 – 92 poprzez wykonanie całościowego projektu zagospodarowania przestrzeni całej działki drogowej, który uwzględniał będzie korektę istniejącej zieleni w tym nasadzeń wykonanych przed prywatnymi posesjami.
 
Uzasadnienie:
Poprzednia uchwała Rady Dzielnicy Brzeźno w tej sprawie (XVIII/62/21 z 28 października 2021 roku) nie przyniosła żadnych efektów oprócz wykonania wizji lokalnej oraz jednorazowego przycięcia krzewów do opaski okalającej. Gdański Zarząd Dróg i Zieleni przyjął tezę, iż problem występuje i należy podjąć dalsze działania w tej sprawie (mail do Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy Brzeźno z dnia 26 listopada 2021 roku). Na wskazanym odcinku drogi, za płotem przynależnym do posesji prywatnych rosną w sposób niekontrolowany krzaki. Są to w zdecydowanej większości rośliny szybko rosnące i mocno krzewiące się. Ponieważ część z nich nie była przycinana już od dłuższego czasu, rozrosły się do rozmiarów utrudniających swobodny przejazd samochodami osobowymi. W przypadku parkowania pojazdów po drugiej stronie ulicy, przejazd samochodem bez przetarcia się przez krzaki jest niemożliwy. Próby rozwiązania tego problemu, jakie były podejmowane z GZDiZ oraz Strażą Miejską w poprzedniej jak i obecnej kadencji Rady Dzielnicy są nieskuteczne. Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi o zdecydowane i skuteczne rozwiązanie tej sprawy.
 
 

  

   Uchwała nr XXV-81-22

w sprawie oświadczenia o poparciu działań zmierzających do kontynuowania działalności przez Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS GYM w lokalu przy ul. Ignacego Krasickiego 7B w Gdańsku-Brzeźnie

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno oświadcza, że popiera działania zmierzające do kontynuowania działalności przez Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS GYM w lokalu przy ul. Ignacego Krasickiego 7B lub innym o podobnej kubaturze zlokalizowanym w Gdańsku-Brzeźnie, co jest sprawą mającą istotne znaczenie dla Dzielnicy Brzeźno i jej Mieszkańców.
 
Uzasadnienie:

Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS GYM od przeszło 15 lat prowadzi działalność w lokalu przy ul. Ignacego Krasickiego 7B w Gdańsku-Brzeźnie.
Od 2011 roku, kiedy to została na nowo zawiązana Rada Osiedla Brzeźno (obecnie Rada Dzielnicy Brzeźno), Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS GYM wspierał inicjatywy Rady Dzielnicy Brzeźno w postaci uczestnictwa i pokazów na festynach organizowanych dla mieszkańców Dzielnicy Brzeźno. Pomysłodawcą i twórcą sali sportowej, przystosowanej do nauki sportów walki jest prezes i trener Dobrosław Bielecki. Przez 15 lat działalności klubu sportowego „Corpus Gym”, zapisał się on w historii dzielnicy Brzezno, kształcąc młode talenty, wśród których znalazło się sześcioro Mistrzów Polski pochodzących z Brzeźna oraz ponad 20 z naszego miasta Gdańska. Klub ma też w dorobku wyszkolenie Mistrzów Europy i Świata w formułach sportów walki, między innymi znanego pięściarza Iuzagbe Ugonoh. Klub wśród trenującej młodzieży zaszczepił dyscyplinę, spokój ducha i poczucie własnej wartości. Klub czynnie działa na rzecz promocji dzielnicy Brzeźno, jak i Gdańska, wspierając imprezy organizowane przez Radę Dzielnicy Brzeźno (w tym organizowany w przeszłości festyn z tutejszą parafią rzymsko-katolicką) oraz wielokrotnie organizuje darmowe programy szkoleniowe dla dzieci i młodzieży – między innymi „Młodzież w działaniu” (projekt „Młodzież w działaniu” realizowany był w ramach Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień), wspomagając młodych ludzi z trudnych i biednych rodzin. Dbając o aktywność fizyczną i przeciwdziałając wykluczeniu społecznemu starszych mieszkańców dzielnicy Brzeźno, klub prowadził zajęcia dla seniorów dopasowując ćwiczenia do ich możliwości. Społeczna rola klubu jest dobrze znana i popierana przez mieszkańców. Po wybuchu wojny w Ukrainie Corpus GYM zorganizował nieodpłatne zajęcia sportowe dla grupy dzieci z Ukrainy prowadzone przez trenera władającego językiem ukraińskim. Działania klubu w żaden sposób nie zakłócały porządku publicznego - wprost przeciwnie. Klub dba o porządek wokół siedziby klubu. W 2014 roku inicjatywa rozwoju infrastruktury sportowej w Gdańsku-Brzeźnie przez Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS GYM uzyskała poparcie ówczesnych Radnych Miasta Gdańska: Beaty Dunajewskiej, Dariusza Słodkowskiego i Lecha Kaźmierczyka, a także Przewodniczącego Zarządu Osiedla Brzeźno Cezarego Śpiewak-Dowbór.
W nocy z 6 na 7 maja 2017 roku doszło do pożaru lokalu przy ul. Ignacego Krasickiego 7B stanowiącego siedzibę Gdańskiego Klubu Sportów Kontaktowych CORPUS GYM. Spłonęły m.in. sala treningowa z ringiem wraz z wyposażeniem klubu. Osoby zgromadzone wokół Gdańskiego Klubu Sportów Kontaktowych CORPUS GYM niezwłocznie po podpaleniu podjęły szereg działań w celu dokonania jak najszybszego remontu, przeprowadziły zbiórkę środków oraz materiałów budowlanych. Dobrosław Bielecki wskazał, że elementy konstrukcyjne budynku nie zostały w żaden sposób naruszone, a budynek nie wymagał odbudowy tylko remontu, który nie wymaga zmian konstrukcyjnych budynku i można dokonać remontu klubu.
Jako Rada Dzielnicy Brzeźno opowiadamy się za tym, aby Gdański Klub Sportów Kontaktowych CORPUS GYM kontynuował działalność w lokalu przy ul. Ignacego Krasickiego 7B lub innym udostępnionym przez miasto w Gdańsku-Brzeźnie jako Centrum Przygotowań Sportów Walki „Corpus Gym”.

Treść Uchwały nrXXV/81/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 października 2022 r.

 

   Uchwała nr XXV-82-22

w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o realizację zadania inwestycyjnego w Dzielnicy Brzeźno.

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydenta Miasta Gdańska z wnioskiem o realizację inwestycji polegającej na odtworzeniu mola z funkcją mariny znajdującego się przy ul. Zdrojowej w Gdańsku-Brzeźnie, przebudowaniu dojścia do mola (ul. Zdrojowa) wraz z betonową pozostałością po starym molo.
 
Uzasadnienie:

 

Rada Dzielnicy Brzeźno 23 stycznia 2020 roku podjęła uchwałę w podobnym brzmieniu (uchwała nr VIII/34/20). Ponowna uchwała w tej sprawie ma na celu zwrócenie uwagi, iż kwestia odbudowy mola jest bardzo ważna z punktu widzenia mieszkańców dzielnicy i rozwoju turystyki oraz radykalnie zwiększy atrakcyjność tego miejsca. Inwestycja ta doskonale uzupełniłaby listę korzystnych zmian, jakie mają miejsce w ostatnich latach w tej części dzielnicy.

Historia Brzeźna jest ścisłe związana z powstaniem i rozwojem kąpieliska. Pierwszy zakład kąpielowy na terenie Brzeźna powstał już w 1803 roku za sprawą kupca Gotthilfa Dallmera. Kolejny rozwój kąpieliska przypadł na okres napoleoński (1807 – 1814). Jego inicjatorem był gen. Jean Rapp – Gubernator Wolnego Miasta Gdańska. Kąpielisko w tym okresie było prowadzone przez dr. J.J. Haffnera. Obecny Park Brzeźnieński założono na terenie tzw. Lasku Brzeźnieńskiego, tj. lasu sosnowego zasadzonego w roku 1831 dla osłony przed piaskiem nawiewanym z wydm. Z czasem obszar leśny został zaadoptowany oraz urządzony jako park kuracyjny. Wytyczono alejki, ustawiono ławki, wybudowano drewnianą pergolę, altanę, muszlę koncertową i molo. Brzeźnieńskie molo od początku jego powstania stanowiło największą atrakcję kąpieliska. Jego zniszczenie na skutek działań wojennych oznaczało niepowetowaną stratę dla Brzeźna, najstarszego trójmiejskiego kąpieliska.

Obecnie, po przeprowadzonej rewaloryzacji Parku Brzeźnieńskiego oraz odtworzeniu w roku 2019 drewnianych budowli parkowych, jak też odbudowie Domu Zdrojowego „Kurhaus” do pełnej rewaloryzacji przestrzennej kąpieliska m. in. brakuje odtworzenia mola, które stanowiłoby kontynuację odbudowy i przywracanie dzielnicy jej nadmorskiego charakteru.

Wskazane miejsce jest jednym z najważniejszych punktów turystycznych i rekreacyjnych nie tylko w Dzielnicy Brzeźno, ale w całym Gdańsku. Lokalizacja przy pętli komunikacyjnej, Parku Brzeźnieńskim im. J.J. Haffnera, nadmorskiej promenadzie, a przede wszystkim plaży sprawia, że miejsce to jest licznie odwiedzane przez cały rok. Celem Rady Dzielnicy Brzeźno jest przywrócenie historycznego charakteru tego miejsca poprzez częściową odbudowę starego mola, modernizację zniszczonej betonowej części starego mola oraz dojścia do niego. Realizacja tego zadania stanowiłaby jedną z najpiękniejszych wizytówek naszego miasta.

Uzasadnienie w części przygotowane przez Dr inż. arch. Witolda Pawła Burkiewicza.

Treść Uchwały nrXXV/82/22 Rady Dzielnicy Brzeźno z dnia 27 października 2022 r.

 

   Uchwała nr XXV-83-22

w sprawie określenia zasad i terminów konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2023 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno

 

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

 § 1
 

Określa się następujące zasady i terminy konsultacji projektu budżetu Dzielnicy Brzeźno na rok 2023 z mieszkańcami Dzielnicy Brzeźno:

 1. do dnia 30 listopada 2022 roku – przyjmowanie pomysłów i propozycji od mieszkańców Dzielnicy Brzeźno:

  1. bezpośrednio przez Radnych Dzielnicy Brzeźno,

  2. pocztą elektroniczną pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,

  3. do skrzynki pocztowej Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w Gdańsku,

  4. podczas dyżuru w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno przy ul. Dworskiej 27 w dniach 2 i 16 listopada 2022 roku (środa) w godzinach 9:00 – 10:00 oraz 17:00 – 18:00,

 2. do 15 grudnia 2022 roku – opracowanie tekstu projektu budżetu przez Zarząd Dzielnicy Brzeźno, tj. projektu uchwały w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2023. Zadania, na które nie byłoby wystarczających środków finansowych Dzielnicy Brzeźno, zostaną ujęte w uchwale w sprawie określenia priorytetowych zadań dla Dzielnicy Brzeźno z wnioskiem o ujęcie ich w projekcie budżetu Miasta Gdańska na rok 2024.

 3. do dnia 31 stycznia 2023 roku – zwołanie sesji Rady Dzielnicy Brzeźno:

  1. z przedstawieniem projektu budżetu Radnym na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem sesji, na której będzie on rozpatrywany,

  2. podanie w tym samym terminie projektu budżetu do publicznej wiadomości z zaproszeniem mieszkańców Dzielnicy Brzeźno na sesję Rady Dzielnicy w celu uczestnictwa mieszkańców w dyskusji nad projektem budżetu.

 
 

Protokoły:

Protokół z XXV Sesji Rady sporządzony w dniu 27 października 2022 r. sesja odbyła się online.