XXVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno 19 kwietnia 2023

XXVIII sesja Rady Dzielnicy Brzeźno odbyła się 19 kwietnia 2023 roku

Przebieg sesji:

 

Porządek obrad:

Treść porządku obrad

Lista obecności:

  1. Dobrosław Bielecki
  2. Furmaniak Katarzyna
  3. Grabowska Monika
  4. Gręndzińska Joanna
  5. Gudzowski Jarosław
  6. Łukjanowicz Marcin
  7. Mazurek Piotr
  8. Zieliński Grzegorz

Treść listy obecności Sesji XXVIII Rady Dzielnicy Brzeźno

 Sprawozdania:

 

Sprawozdanie Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności w 2022 roku.


Zarząd Dzielnicy Brzeźno składa sprawozdanie z działań, które podjął wspólnie z Radą Dzielnicy Brzeźno w 2022 roku.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno wykonał uchwałę Nr XX / 65 / 22 z dnia 14 lutego 2022roku w sprawie rozdzielenia środków finansowych na działalność statutową Dzielnicy Brzeźno w roku 2022, w tym:
1. przekazano środki finansowe dla Szkoły Podstawowej Nr 20 w wysokości 5 000 zł, za które zakupiono projektor multimedialny oraz wyposażenie do szkoły,
2. przekazano środki finansowe dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 10 w wysokości 5 000 zł na zakup monitora multimedialnego,
3. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 67 „Wesołe Skrzaty” w wysokości 5 000 zł za które zostały nabyte 2 projektory multimedialne wraz z ekranami,
4. przekazano środki finansowe do Przedszkola Nr 44 w wysokości 5 000 zł, za które zakupiono wyposażenie sali do integracji sensorycznej,
5. przekazano środki finansowe do Filii Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku-Brzeźnie w wysokości 7 500 zł, które zostały wydatkowane na 5 spotkań autorskich, powiększenie księgozbioru bibliotecznego oraz wyposażenie kącika dziecięcego,
6. 5 000 zostało przeznaczone na zajęcia terapeutyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Projektem zostało objętych 27 dzieci, które uczestniczyły w zajęciach z psychologiem, logopedą oraz w zajęciach wyrównywania szans edukacyjnych – łącznie ponad 60 godzin zajęć,
7. Seniorzy zrzeszeni w Kole Nr 5 „Pod Cisem” otrzymali dopłatę do jednodniowej wycieczki na Kaszuby oraz spotkania wigilijnego w wysokości 3 500 zł.,
8. 69 446 zostało przeznaczone na organizację przedsięwzięć w zakresie wypoczynku, rekreacji i kultury na rzecz mieszkańców dzielnicy Brzeźno, w tym takich jak:
1) festyn „Dzień Sąsiada” - 500 zł,
2) festyn „Święto ul. Północnej” - 8 000 zł,
3) festyn „Zadbaj o Dzielnicę” - 2 500 zł,
4) „Mikołajki” z konkursem dla najmłodszych mieszkańców Brzeźna – 7 000 zł,
5) wieczorki taneczne dla seniorów – 1 500 zł,
6) spotkania z podróżnikiem w Projektorni „GAK” - 1 800 zł,
7) organizacja wystawy poświęconej 100 leciu Parafii Rzymskokatolickiej pw. św.
Antoniego Padewskiego w Brzeźnie – 6 846 zł,
8) festyn „Lato w Brzeźnie” - 12 000 zł,
9) Fląder Festiwal – 12 000 zł,
10) wydarzenie artystyczne „Dziady Literackie” - 9 300 zł,
11) dzielnicowa Impreza na Orientację przeprowadzona przez Pomorski Klub
Orientacji „Harpagan” - 4 000 zł,
12) rodzinne gry parkowe – zorganizowany przez Bractwo Przygody „Almanak” -
4 000 zł,
9. organizacja cyklicznych, całorocznych warsztatów artystycznych oraz integracyjnych dla mieszkańców Brzeźna w siedzibie Rady Dzielnicy Brzeźno pn „Decoupage” oraz we współpracy z Fundacją Pełnia Szczęścia i Fundacją „Sprawni Inaczej” – 9 000 zł,

10. turniej tenisowy – 1 000 zł na zakup medali, pucharów oraz piłek tenisowych,
11. turniej sztuk walk „First Clash” - 4 000 zł na organizację turnieju,
12. przeznaczono środki finansowe w wysokości 1 810 na utrzymanie strony internetowej, w tym domeny radadzielnicybrzezno.pl, hostingu i certyfikatu SSL oraz obsługę techniczną strony www Rady Dzielnicy Brzeźno,
Do rezerwy finansowej zostały przeniesione środki w wysokości 77 464 zł.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwałami Nr XX / 68 / 22 oraz XX / 69 / 22 z dnia 14 lutego 2022 roku wystąpiła z wnioskiem o przyznanie dodatkowych środków finansowych w wysokości odpowiednio 40 000 i 36 837 przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia z zakresu rozwoju infrastruktury, polegającego na wykonaniu projektu placu zabaw oraz jego realizacji na terenie obecnego placu zabaw przy ul. Broniewskiego w Gdańsku-Brzeźnie znajdującego się na działce w obrębie 045, nr działki 69/71, orazm rewitalizacji palcu zabaw prazy al. Hallera znajdującego się na działce w obrębie 034, nr działki 352/59.
Zarząd Dzielnicy Brzeźno, w ramach swoich obowiązków, podjął interwencje zgłaszane przez mieszkańców drogą elektroniczną lub bezpośrednio podczas dyżurów pełnionych przez Radnych Dzielnicy. Są one kierowane, w zależności od sytuacji, do Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Gdańskich Nieruchomości, Straży Miejskiej, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji bądź innych miejskich jednostek organizacyjnych. Wszystkie zgłoszenia oraz korespondencja zwrotna przekazywane są Radnym Dzielnicy Brzeźno drogą mailową.

Organizując wydarzenia Zarząd Dzielnicy ściśle współpracował z takimi instytucjami jak: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 20, przedszkola nr 44 i 67, Wojewódzka Biblioteka Publiczna Filia nr 16, fundacja „Sprawni Inaczej, Stowarzyszenie „Projekt Pełni Szczęścia”, organizacjami seniorskimi, Gdański Archipelag Kultury „Projektornia, Hevelianum „Dom Zdrojowy”. Zarząd Dzielnicy uczestniczył w szeregu spotkań dotyczących projektów realizowanych ze środków statutowych Dzielnicy, inwestycji miejskich, utrzymania  czystości i bezpieczeństwa oraz interwencji.

Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Brzeźno
Jarosław Gudzowski

Treść Spawozdania  Zarządu Dzielnicy Brzeźno z działalności w 2022r.

 

Podjęte uchwały:

    

    Uchwała nr XXVIII-90-23

w sprawie przedstawienia stanowiska odnośnie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1
W odpowiedzi na wystąpienie Biura Rozwoju Gdańska doręczone pocztą elektroniczną w dniu 20 marca 2023 roku, Rada Dzielnicy Brzeźno odnośnie projektu uchwały o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej (nr ewidencyjny 0321) przedstawia pozytywne stanowisko.
 
§ 2
Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi o wprowadzenie zapisu zabraniającego sytuowania ogrodzeń uniemożliwiających swobodny dostęp do całej przestrzeni procedowanego planu.
 
§ 3
Ze względu na spodziewany zwiększony ruch pieszy i samochodowy, Rada Dzielnicy Brzeźno wnosi, na etapie podpisywania stosownych umów z inwestorami, o wykonanie przez nich oświetlenia nocnego przejścia dla pieszych wskazanego przez miasto.
 
 

   Uchwała nr XXVIII-91-23

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego 2024 z obszaru Dzielnicy Brzeźno.

Rada Dzielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1
Rada Dzielnicy Brzeźno opiniuje pozytywnie wszystkie projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego 2024 dotyczące obszaru Dzielnicy Brzeźno.


    Uchwała nr XXVIII-92-23

 
w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdańska o przygotowanie strategiirozwoju dla dzielnicy Brzeźno.
 
Rada Dxielnicy Brzeźno uchwala, co następuje:

§ 1

Rada Dzielnicy Brzeźno występuje do Prezydent Miasta Gdańska o przygotowanie strategii rozwoju dla dzielnicy Brzeźno poprzedzonymi konsultacjami społecznymi.

Uzasadnienie:

Dzielnica Brzeźno, ze względu na swoje położenie, jest miejscem niezwykle atrakcyjnym nie tylko turystycznie, ale także dla jej stałych mieszkańców.
W ostatnich latach jesteśmy świadkami silnych zmian charakteru naszej dzielnicy w kierunku turystyki. Powstają nowe osiedla, które w znacznej części są wykupywane pod wynajem krótkoterminowy. Wielu mieszkańców, zwłaszcza w pasie nadmorskim, pozbywa się swoich mieszkań, które są następnie przeznaczane na usługi hotelowe. Paradoksalnie liczba mieszkańców Brzeźna maleje.
Trend ten jest skutkiem naturalnych przemian Brzeźna. W naszej dzielnicy znajduje się jeszcze sporo terenów, które wymagają zagospodarowania.
Celem wypracowania strategii rozwoju dzielnicy jest przeprowadzenie szerokich konsultacji z mieszkańcami i wypracowanie dokumentu, który wyznaczyłby kierunki dalszych działań Miasta Gdańska w naszej dzielnicy. Należałoby uwzględnić takie aspekty jak:
– wyznaczenie terenów zielonych i rekreacyjnych, które nie będą mogły być przeznaczone pod zabudowę,
– wyznaczyć nieprzekraczalne parametry zabudowy (wysokość, gęstość zabudowy),
– przygotowanie działań, które umożliwią harmonijny i bezkonfliktowy rozwój turystyczny z jej stałymi mieszkańcami,
– uporządkowanie kwestii własnościowych – obecny stan, tzn. wielu właścicieli terenów ogólnodostępnych ogranicza lub uniemożliwia podejmowanie podstawowych funkcji przez miasto Gdańsk,
– rozwiązanie kwestii komunikacyjnych i parkingowych,
– utrzymanie porządku, bezpieczeństwa, ograniczenie nieprawidłowego parkowania w okresie letnim.
Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich elementów strategii rozwoju dzielnicy Brzeźno.

 

Protokoły:

Protokół z XXVIII Sesji Rady sporządzony w dniu 19 kwietnia 2023 r. sesja odbyła się online.